HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 161
DIN DATA DE 28.09.2021

privind modificarea anexei 1 din HCL nr. 88/28.05.2021 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Oraşului Predeal

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.09.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13488/24.09.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13486/24.09.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP Predeal, înregistrat sub nr. 13487/24.09.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Ținând cont de adresa Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov nr.2112 /08.09.2021, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 12995/16.09.2021, prin care aceasta ne aduce la cunoștință că operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport cu încadrare în tarifele maxime per/km/lună, conform art. 84 alin. (1^9) din Legea educației naționale nr. 1/2011 astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 50 din 17.06.2021 și să asigure transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 alin. 4 lit. m), art. 17 alin. (1) lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 84 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Ordinului Ministerului Educației nr.4426/2007.2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.b), d), alin. (7) lit.i) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin.(1), alin.(2), art. 196, alin.(1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.88/28.05.2021şi va avea următorul cuprins:

„Servicii publice de transport local acordate pe mijloacele de transport utilizate de către societatea RATBV SA, pentru elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat”

”ART. 1  (1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, școlarizați în unități de învățământ cu sediul pe raza teritorial administrativă a UAT Predeal, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de servicii publice de transport local gratuite, pe mijloacele de transport utilizate de către societatea RATBV SA, pe traseul/traseele din interiorul UAT-ului Predeal;

(2) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și folosesc pentru deplasarea la școală mijloacele de transport utilizate de către societatea RATBV SA pe traseul Predeal – Brașov beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de „Abonamente lunare 1 linie cu reducere pentru elevi între Predeal. – Brașov”.

ART. 2 (1) Pentru a beneficia gratuit de „Abonament lunar interior localitate Zona 4”, încărcat pe un card de transport personalizat şi netransmisibil, elevii îndreptăţiți conform art. 1 alin.(1), vor solicita emiterea/încărcarea acestuia la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii RATBV SA, în baza următoarelor documente, în vederea scanării acestora:

– carnetul de elev, emis de unitatea de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul pe raza teritorial administrativă a UAT Predeal completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul şcolar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se atestă faptul că, elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, după caz;

– actul de identitate al elevului/părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz. 

(2) Acordarea abonamentelor lunare elevilor îndreptăţiţi conform art. 1 alin.(2) se face contra cost, prin încărcarea lunară a titlului de călătorie „Abonament lunar 1 linie cu reducere pentru elevi între Predeal – Brașov”,  pe un card de transport personalizat şi netransmisibil, la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii RATBV SA, în baza următoarelelor documente, în vederea scanării acestora:

– carnetul de elev, emis de unitatea de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în altă localitate decât cea de domiciliu, completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul şcolar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se atestă faptul că, elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, după caz;

– actul de identitate al elevului/părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz;

(3) Reîncărcarea unui card de transport cu titlul tarifar „Abonament lunar interior localitate Zona 4.”, valabil pe traseul de transport local din UAT Predeal, eliberat gratuit pentru elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, se va putea efectua şi on-line, prin intermediul “Centrului de vânzare şi reîncărcare carduri on-line ” al societăţii RATBV SA, la adresa https://elevi.ratbv.ro.

ART. 3  (1) În vederea asigurării gratuităţii elevilor din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat la serviciile publice de transport local, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA pe traseele de transport local din Predeal, decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către UAT Predeal.

(2) Gratuitatea este asigurată de către UAT Predeal, prin subvenţionarea operatorului de transport RATBV SA, conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3^1) Costurile pentru acordarea gratuității elevilor beneficiari conform art.1 alin.1 vor fi asigurate de către UAT Predeal. la preţul unui „Abonament lunar interior localitate Zona 4.”, conform Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de către societatea RATBV S.A. în funcţie de numărul de elevi care au beneficiat de această facilitate, avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

(3^2) Costurile pentru acordarea facilităţilor elevilor beneficiari conform art.1 alin.2 vor fi suportate din bugetul local al UAT Predeal, pe baza facturilor lunare întocmite de către societatea RATBV SA, însoţite de listele elevilor beneficiari, avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, în care, aceste costuri de călătorie sunt calculate ca diferenţă între „Abonament lunar 1 linie Zona 4” şi „Abonament lunar 1 linie cu reducere pentru elevi între Predeal – Brașov”, conform Planului tarifar aprobat.”

ART. 4  (1) Unităţile de învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în Predeal prin persoanele responsabile au obligaţia să transmită societăţii RATBV SA eventualele modificări cu privire la calitatea de elev.

(2) Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în Predeal răspund de corectitudinea datelor furnizate.

(3) UAT Predeal şi societatea RABV SA nu își asumă răspunderea şi eventualele prejudicii, în cazul în care, beneficiarii au primit facilitatea la transport ca urmare a unei situații care nu reflectă realitatea sau nu este similară cu documentele de evidenţă ale unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul în Predeal privind situaţia elevilor.

ART. 5 (1) Elevii vor circula pe mijloacele de transport utilizate de către societatea RATBV SA în condiţiile menţionate mai sus pe baza cardului de transport, însoţit de carnetul de elev sau a documentelor justificative eliberate de unitățile de învățământ la care este înmatriculat elevul.

(2) Elevii pot achiziţiona pe cardurile de transport călătorii suplimentare, conform tarifelor de călătorie aprobate.

(3) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, elevii pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV SA cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card nominal”, aprobată conform Planului tarifar.

ART. 6  La fiecare urcare în mijlocul de transport utilizat de către societatea RATBV SA, elevii au obligaţia să valideze cardul de transport, indiferent de titlul de călătorie încărcat.”

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 88/ 28.05.2021  rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 88/28.05.2021, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.

Art. 4 Primarul Oraşului Predeal prin aparatul propriu de specialitate, Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov, Unităţile de învăţământ din Predeal, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP Predeal, Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content