HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 161
DIN DATA DE 11.08.2022

privind schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 19538/07.12.2017 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 5 din Maxim Roxana Florentina în Dumitru Roxana Florentina și introducerea d-lui Dumitru Petre ca membru în contractul de închiriere

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12400/08.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12398/08.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 12399/08.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  cererea doamnei Dumitru Roxana Florentina, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 12341/05.08.2022, prin care solicită schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 19538/07.12.2017, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 5 din Maxim Roxana Florentina în Dumitru Roxana Florentina, în urma căsătoriei și introducerea soțului Dumitru Petre ca membru în contract, certificatul de căsătorie seria C.10, nr. 137063, din data de 30.07.2022

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 19538/07.12.2017, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 5 din Maxim Roxana Florentina  în Dumitru Roxana Florentina, în urma căsătoriei.

Art. 2 Se aprobă introducerea d-lui Dumitru Petre ca mebru contractul de închiriere nr. 19538/07.12.2017, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 5.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content