HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 16
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea acordării anuale a câte 5 mc lemn de foc gratuit d-lui Ștefănescu Ilie – veteran de război – domiciliat în Predeal, Șoseaua Națională, nr. 95

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

         Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1089/20.01.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1087/20.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 1088/20.01.2021, prin care se propune aprobarea acordării gratuite a câte 5 mc lemn de foc d-lui Ștefănescu Ilie, veteran de război,

         Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 3 a consiliului local,

         Având în vedere dispozițiile art. 16, lit. (g) și (h) din Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, completată și modificată,

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

         În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. (d), alin. (7), lit. (b), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă acordarea gratuită anuală a câte 5 mc lemn de foc d-lui Ștefănescu Ilie, veteran de război, domiciliat în Predeal, Șoseaua Națională, nr. 95.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content