HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 159
DIN DATA DE 28.09.2021

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.2011, încheiat între Orașul Predeal și domnul Agapie Teodor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23 din Agapie Teodor în Agapie Ionel și scoaterea domnului Agapie Teodor din contractul de închiriere

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.09.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13182/20.09.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13180/20.09.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13181/20.09.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea domnului Agapie Teodor, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 4762/26.03.2021, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.2011, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23, din Agapie Teodor în Agapie Ionel și scoaterea din contract a domnului Agapie Teodor,

Ținând cont de prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată,

Ținând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.2011, încheiat între Orașul Predeal și domnul Agapie Teodor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23, din Agapie Teodor în Agapie Ionel.

Art. 2 Se aprobă scoaterea domnului Agapie Teodor din contractul de închiriere nr. 3895/20.04.2011, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content