HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 159
DIN DATA DE 11.08.2022

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal și a unui membru supleant pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului de directori și directori adjuncți, sesiunea iunie – octombrie 2022

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12365/08.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12362/08.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 12363/08.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din prevederile OME nr. 4597/2021, modificat și completat prin OME nr. 3026/2022 și OME nr. 4098/2022,

Adresa Inspectoratului Școlar al Județului Brașov nr. 6995/03.08.2022, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 12291/04.08.2022, prin care se solicită desemnarea, prin HCL,  a reprezentantului și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului de directori și directori adjuncți, sesiunea iunie – octombrie 2022,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal și a unui membru supleant pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului de directori  și directori adjuncți, sesiunea iunie – octombrie 2022, după cum urmează :

  1. Mateescu Marius – reprezentant al Consiliului Local Predeal;
  2. Bercea Bogdan – membru supleant.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

 Modalitatea de vot – 8 pentru, 1 abținere, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content