HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 157
DIN DATA DE 28.09.2021

privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.09.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12966/16.09.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12962/16.09.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 12964/16.09.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal nr. 1261/10.09.2021, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 12694/10.09.2021, prin care se solicită desemnarea unui număr de 3 membri în Consiliul de administrație al liceului, ca reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Predeal,

Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Ținând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

     Art. 1. Se desemnează un număr de trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membri din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu ” Predeal, după cum urmează:

         1. Albuleț Gabriel Eugen – consilier local al Orașului Predeal;

         2. Anastasescu Iulian Andrei – consilier local al Orașului Predeal;

         3. Cristea Răzvan Mihai – consilier local al Orașului Predeal.

     Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

     Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

     Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content