HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 14
DIN DATA DE 31.01.2022

privind trecerea imobilului teren înscris în CF 103729 Predeal, nr. cad. 103729, în suprafață de 366 mp, din domeniul privat al UAT Predeal, în domeniul privat al Statului Român

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1336/22.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1335/22.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1334/22.01.2022,

Față de avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Având  în vedere  dispozițiile relevante din Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și din regulamentul privind conținutul și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 700/2014 al directorului ANCPI,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă trecerea imobilului teren înscris în CF 103729 Predeal, nr. cad. 103729, în suprafață de 366 mp, din domeniul privat al UAT Predeal, în domeniul privat al Statului Român.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciul Urbanism din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content