HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 138
DIN DATA DE 13.07.2022

privind aprobarea listei de priorități privind cererile de locuință pentru tineri, destinate închirierii (ANL), pe anul 2022

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 13.07.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11037/11.07.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11033/11.07.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 11035/11.07.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Faptul că există un umăr de 16 locuințe ANL vacante, nerepartizate sau care au rămas libere în urma încetării contractelor de închiriere la solicitarea chiriașilor,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu completările și modificările ulterioare, HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), 139 alin. (3), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă lista de priorități privind cererile de locuință pentru tineri, destinate închirierii (ANL), pe anul 2022, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content