HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 137
DIN DATA DE 31.08.2021

privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11889/24.08.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11887/24.08.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP Predeal, înregistrat sub nr. 11888/24.08.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor III și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 328/2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, ale Ordinului nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile HCL nr. 30/12.02.2021 privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal, precum şi avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, precum și de prevederile HCL nr. 110/2021 privind aprobarea Studiul de oportunitate – etapa IV de extindere, în aria teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociației, respectiv orașul Predeal și a proiectului Actului aditional nr. 3/2021,

Luând în considerare Hotărârea nr. 14/22.06.2021 a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, prin care s-a aprobat Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiunea serviciului public de transport local de persoane – etapa IV de extindere,în aria teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociației,

Văzând Avizul Consiliului Concurenţei nr. 8655/26.08.2021, referitor la atribuirea directă a gestiunii serviciului public de transport local de persoane în aria teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov către Societatea RATBV S.A. şi cu privire la Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, emis ca urmare a aderării unității administrativ-teritoriale Oraşul Predeal la Contract,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.b), d), alin. (7) lit.i) şi lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin.(1), alin.(2), art. 196, alin.(1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de gestiune a serviciului public de transport local de persoane în unitatea administrativ-teritorială Orașul Predeal, potrivit Studiului de oportunitate – etapa IV de extindere, în aria teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociației, respectiv Orașul Predeal.

Art. 2. Se aprobă Actul adițional nr. 3/2021 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă punerea la dispoziţia operatorului de transport, Societatea RATBV S.A., a structurilor tehnico-edilitare ale Orașului Predeal, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în Orașul Predeal, identificate în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Predarea – primirea bunurilor se va efectua în baza unui Proces-verbal de predare-primire.

Art. 4. Se împuternicește Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, prin reprezentant legal, să semneze în numele și pe seama Orașului Predeal Actul adițional nr.3/2021 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018.

Art.5. Se aprobă tarifele de călătorie pentru prestarea serviciului public de transport persoane pentru Orașul Predeal membru al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, aplicabile începând cu data de 13.09,2021, conform Actului adițional nr. 3/2021 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, ca în numele şi pe seama Orașului Predeal, să exercite atribuţiile de autoritate tutelară, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 7. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Orașului Predeal, să evalueze fluxurile de transport de persoane şi să determine pe baza studiilor de specialitate cerinţele de transport public local de pe raza unităţii administrative teritoriale ale Orașului Predeal.

Art. 8. Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, ca în numele şi pe seama Orașului Predeal, să actualizeze, la nevoie, traseele şi programele de transport de persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrative teritoriale a Orașului Predeal în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu celelalte tipuri de transport de persoane, să modifice licenţele emise şi să emită noi licenţe de traseu conform modificărilor efectuate.

Art. 9. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Orașului Predeal, să întocmească şi să urmărească realizarea programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor publice de transport local de pe raza unităţii administrative teritoriale a Orașului Predeal, în condiţiile legii.

Art. 10.  Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Orașului Predeal să stabilească, ajusteze şi să modifice tarifele de călătorie pentru serviciul public de transport local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului.

Art. 11 Primarul oraşului Predeal prin aparatul propriu de specialitate, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 12 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 13 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fleșieru Sebastian-Constantin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP
1 ex. Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov


Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content