HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 135
DIN DATA DE 31.08.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11930/25.08.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11932/25.08.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 11933/25.08.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile relevante din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, completată și modificată și din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, de asemenea, în forma completată și modificată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021, conform anexei nr. 1, anexei nr. 2, anexei nr. 3 și anexei nr. 3.1, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea și completarea programului anual de investiții publice al Orașului Predeal pentru anul 2021, conform anexei 3 și anexei 3.1, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fleșieru Sebastian-Constantin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content