HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 123
DIN DATA DE 23.07.2021

privind modificarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 3738/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Alexe Viorica, pentru locuința situată în Predeal, str. Unirii, nr. 18, din Alexe Viorica în Atodiresei Viorica, în urma căsătoriei

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9432/30.06.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9430/30.06.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 9431/30.06.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere cererea doamnei Atodiresei (fostă Alexe) Viorica, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 8850/16.06.2021, prin care solicită schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 3738/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Unirii, nr. 18, din Alexe Viorica în Atodiresei Viorica, în urma căsătoriei,

Ținând cont de prevederile art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. a și lit. b, art.139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 3738/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Alexe Viorica pentru locuința situată în Predeal, str. Unirii, nr. 18, din Alexe Viorica în Atodiresei Viorica, în urma căsătoriei.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content