HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 120
DIN DATA DE 23.07.2021

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Orașul Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9385/30.06.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9382/30.06.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 9383/30.06.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere faptul că în Oraşul Predeal există locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL) libere, este necesar a se aproba criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL),

Ținând cont de adresa nr. 59793/14.06.2021, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 9322/29.06.2021, prin care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a avizat favorabil propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Predeal, adoptate prin HCL nr. 39/2021, sub rezerva efectuării unor modificări,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, anexa 11 la HG 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. a și lit. b, art.139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Predeal, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content