HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 12
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului I al anului 2020

         Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

         Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1050/20.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 1049/20.01.2021, prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului I al anului 2020,

         Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 1 a consiliului local,

         Având în vedere dispozițiile art. 57 alin. (1) și alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

         În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b), alin. (4), lit. (a), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă contul de execuție aferent trimestrului I al anului 2020, al bugetului local și detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contul de execuție aferent trimestrului I al anului 2020, al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții și detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă contul de execuție aferent trimestrului I al anului 2020 al bugetului împrumuturilor interne, conform anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content