HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 119
DIN DATA DE 21.06.2022

privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iunie 2022

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 21.06.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9828/20.06.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 9829/20.06.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 9830/20.06.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile aplicabile din Anexa nr. 1 la HCL nr. 9/14.07.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se alege președinte de ședință domnul Golăeș Ionel, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Orașului Predeal, pe durata lunii iunie 2022.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, domnului consilier Golăeș Ionel și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Golăeș Ionel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Golăeș Ionel

 Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content