HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 118
DIN DATA DE 23.07.2021

privind aprobarea vânzării către chiriași a locuințelor din imobilul situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 7, Județul Brașov

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9336/29.06.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 9341/29.06.2021, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 9333/29.06.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile cuprinse în art. 36 alin. 1 din Legea 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 26 din același act normativ, în forma adoptată prin Legea 158/2010, așa cum a fost abrogat expres prin art. 230 lit. bb) din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil, raportat la art. 1138 C.Civ., Legea 213/1998, Decretul-Lege nr. 61/1990,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă trecerea în domeniul privat al UAT Predeal a imobilului teren identificat prin CF 118700 Brașov, nr. top. (13587/3, 13588/3)/I, cu titlu de drept dobândire conform Legii 213/1998, conform sentinței civile nr. 5762/08.06.2018, pronunțate de Judecătoria Brașov în soluționarea dosarului civil nr. 404/197/2017, rămasă definitivă și irevocabilă.

Art. 2 Se aprobă vânzarea către chiriași a locuințelor din imobilul situate în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 7, Județul Brașov, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990, conform sentinței civile nr. 5762/08.06.2018, pronunțate de Judecătoria Brașov în soluționarea dosarului civil nr. 404/197/2017, rămasă definitivă și irevocabilă.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic al Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristea Răzvan Mihai

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content