HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 103
DIN DATA DE 31.03.2023

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-l Bulău Marius, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4653/21.03.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4654/21.03.2023, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4655/21.03.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Față de cererea domnului Bulău Marius, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 4600/20.03.2023, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina,

Văzând faptul că d-na Stancu Andreea – Florentina este membru în contractul de închiriere nr. 3917/08.04.2009,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Bulău Marius, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina, începînd cu data de 01.04.2023.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content