HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 101
DIN DATA DE 18.04.2024

privind actualizarea componenței nominale a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU)

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6792/17.04.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6793/17.04.2024, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 6795/17.04.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. k), 139 alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă actualizarea componenței nominale a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU), conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:

1 ex. Instituția Prefectului                        

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registru Agricol

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content