Concurs în vederea ocupării funcției de Arhitect – Șef Serviciu Urbanism

Primăria Orașului Predeal organizează concurs (proba scrisă și interviu) la sediul din
B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de
Arhitect – Șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru ( ID 298529), cis. I, gr.II

     a. Condițiile de desfășurare a concursului:
        – data organizării probei scrise 05.04.2021, ora 1000 la sediul Primăriei Orașului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr. 127;
        – candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatul comisiei de concurs în maximum 20 zile de la data publicării anunțului pe site- ul Primăriei Orașului Predeal primaria-predeal.ro/anunturi, respectiv 05.03.-24.03.2021

     b. Condițiile de participare la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Arhitect – Șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul Primăriei Orașului Predeal:

          • să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ
          • să îndeplinească condițiile specifice prevăzute în fișa postului aferentă funcției publice de conducere vacantă și anume:
          • Studii de specialitate: – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, în condițiile art.36 indice 1 lit. c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
     – atestat emis de Registrul Urbaniștilor din România;
     – studii de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;

o Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere vacantă – minim 5 ani;
o Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare interpersonală, organizare,
adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă, gândire structurală și orientare către cetățean.
o Cerințe specifice: cunoașterea legislației în vigoare care reglementează administrația publică locală precum și în domeniul de activitate, spirit organizatoric, responsabilitate, eficiență, competență, politețe, inițiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate în gestionarea situațiilor conflictuale, capacitate de analiză și sinteză; o Competență managerială: capacitate de organizare și planificare, abilitatea de a conduce;

c. Bibliografia pentru concursul organizat in vederea ocuparii funcției publice de conducere vacantă de Arhitect – Șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului , Autorizări Consrucții, Disciplina in Construcții, Cadastru :

• OUG 57/2019 – Codul administrativ , actualizat- titlul I și II ale părții a Vl-a ;
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;
• Legea nr. 50/1991, republicată și actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
• Ordin 839/2009 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizat;
• Ordin nr.233/2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată
• Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiile aferente acestora, actualizată; • Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, actualizată;
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată.
• Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare , actualizată
• Constituția României

DOSARUL DE CONCURS va conține:
■ formularul de înscriere – tip – pus la dispoziție de secretariatul comisiei de concurs respectiv de Compartimentul Resurse Umane
■ copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
■ copia actului de identitate
■ copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
■ cazierul judiciar
■ curriculum vitae
■ adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
■ declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile actelor se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Primăriei Predeal, B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului , respectiv până la data de 24.03.2021 inclusiv.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane la telefon 0268- 456237

Skip to content