• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 14 DIN DATA DE 13.02.2012

privind  aprobarea şi  depunerea Cererii de Finanţare şi a Planului de Afaceri  pentru obiectivul de investiţii Centru de Agrement şi SPA


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 13.02.2012,
Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii Achiziţii Publice, înregistrate cu nr. 1768 din data de 13.02.2012, prin care s-a propus aprobarea şi depunerea Cererii de Finanţare şi a Planului de Afaceri  pentru obiectivul de investiţii Centru de Agrement şi SPA,
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1  –  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere;
În temeiul art.36 alin.2, lit.b si  art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
    
    Art.1. Se aprobă Cererea de finanţare şi Planul de afaceri aferent obiectivului de investiţii „Centru de agrement şi SPA în oraşul Predeal şi depunerea acestora în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1, Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.