• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 13 DIN DATA DE 13.02.2012

privind  acordul pentru încheierea unui parteneriat cu Mitropolia Ardealului
în vederea realizării unui obiectiv social

    
    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 13.02.2012,
    Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate  ale Serviciului  Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 372/09.02.2012, prin care s-a propus emiterea unui acord de principiu pentru încheierea unui parteneriat cu Mitropolia Ardealului în vederea relizării unui obiectiv social,
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.3,
În temeiul art. 36, alin. 6, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Consiliul Local al Oraşului Predeal îşi dă acordul pentru încheierea unui parteneriat cu Mitropolia Ardealului în vederea relizării unui obiectiv social, în imobilul din Predeal, str. Mănăstirii (şcoala veche).
    Art.2.  Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.