• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 12 DIN DATA DE 13.02.2012

privind  aprobarea repartizării unui spaţiu de locuit la Tabere Timişul de Sus doamnei Bălan Angela
    

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 13.02.2012,
Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate  ale Serviciului  Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 370/09.02.2012, prin care s-a propus repartizarea unui spaţiu de locuit la Tabere Timişul de Sus doamnei Bălan Angela şi familiei acesteia,
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.3,
În temeiul art. 36, alin. (6), pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă repartizarea unui spaţiu de locuit la Tabere Timişul de Sus doamnei Bălan Angela.
     Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.