• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 10 DIN DATA DE 13.02.2012

privind  aprobarea bugetului local al Oraşului Predeal pe anul 2012

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 13.02.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr.1369 din data de 01.02.2012, prin care s-a propus aprobarea bugetului local al  anului 2012,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. bugetului de stat pe anul 2012,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.1 şi alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 şi alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă bugetul local al Oraşului Predeal pentru anul 2012 la secţiunea funcţionare, conform Anexei nr.1, modificată şi aprobată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv suma de  8.245,79 mii lei  la partea de venituri şi 8.245,79 mii lei la partea de cheltuieli.
Art.2. Se aprobă bugetul local al Oraşului Predeal pentru anul 2012 la secţiunea dezvoltare, conform Anexei nr.2, modificată şi aprobată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv  suma de 1.748,52 mii lei  la partea de venituri şi  2.279,36 mii lei la partea de cheltuieli.
Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 96,05 mii lei la partea de venituri şi 129,61 mii lei la partea de cheltuieli.
Art.4. Se aprobă Programul de investiţii publice al Oraşului Predeal pe anul 2012, conform anexelor cu finanţare din buget local cuprinse în Anexa nr.4 cu modificările aprobate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

privind  aprobarea bugetului local al Oraşului Predeal pe anul 2012

 

            Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 13.02.2012,

Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr.1369 din data de 01.02.2012, prin care s-a propus aprobarea bugetului local al  anului 2012,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. bugetului de stat pe anul 2012,

În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.1 şi alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 şi alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă bugetul local al Oraşului Predeal pentru anul 2012 la secţiunea funcţionare, conform Anexei nr.1, modificată şi aprobată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv suma de  8.245,79 mii lei  la partea de venituri şi 8.245,79 mii lei la partea de cheltuieli.

Art.2. Se aprobă bugetul local al Oraşului Predeal pentru anul 2012 la secţiunea dezvoltare, conform Anexei nr.2, modificată şi aprobată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv  suma de 1.748,52 mii lei  la partea de venituri şi  2.279,36 mii lei la partea de cheltuieli.

Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 96,05 mii lei la partea de venituri şi 129,61 mii lei la partea de cheltuieli.

Art.4. Se aprobă Programul de investiţii publice al Oraşului Predeal pe anul 2012, conform anexelor cu finanţare din buget local cuprinse în Anexa nr.4 cu modificările aprobate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT

                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,

        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.