• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 9 DIN DATA DE 03.02.2012

privind  aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării
orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate  ale Serviciului  Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 199/20.01.2012, prin care s-a propus aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001;
            În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 şi 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
        Ţinând cont de art. 36, alin. 2, lit. d, şi alin 6, pc. 16, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, precum şi de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.3,
În temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,
    
H O T Ă R Ă Ş T E :
    Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni de interes local, pentru anul 2012, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de  de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 

ANEXA nr.1 la HCL nr. 9/ 03.02.2012

 

 

PLAN DE ACŢIUNI DE INTERES LOCAL

 

 

 

 

NR. CRT.

LOCUL UNDE SE ACŢIONEAZĂ

DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE

LUCRĂRILE CARE SE EFECTUEAZĂ

11

Stadion local

Întreţinere zona aferentă

Lucrări manuale specifice de curăţenie şi întreţinere a incintei stadionului local inclusiv deszăpezire manuală.

2

Piaţa agroalimentară

Salubritate

Diferite lucrări de întreţinere, curăţenie, deszăpezire în piaţa agroalimentară.

3

Cimitir Predeal

Păstrarea curăţeniei şi igienizare

Lucrări de întreţinere, ecologizare cimitir, ecologizare acces cimitir, lucrări de curăţenie (deszăpezire manuală) parcare şi zona aferentă cimitirului.

4

Zona Trei Brazi

Păstrarea curăţeniei şi igienizare

Lucrări de curăţire, întreţinere şi eliminare a depozitelor necontrolate de deşeuri menajere din zonă.

5

Asociaţiile de proprietari

Păstrarea curăţeniei şi igienizare

Diferite lucrări pentru salubrizarea Asociaţiilor de proprietari (în jurul blocurilor, locuri de joacă, etc), deszăpezire manuală.

6

Blocurile sociale, ANL

Păstrarea curăţeniei şi igienizare

Diferite lucrări de salubrizare acestor blocuri, în exterior şi interior, deszăpezire manuală.

7

Pe raza oraşului – domeniul public şi privat

Întreţinerea parcurilor, păstrarea curăţeniei, igienizarea localităţii

  • Curăţirea zonelor verzi, parcurilor, zonelor de agrement de diferite gunaie sau resturi menajere, hârtii;
  • Reparaţii şi vopsitorii exterioare de mobilier urban pe raza localităţii şi în pieţe publice – bănci, balustrade, coşuri de gunoi, etc.

8

Sediul Primăriei Predeal

Păstrarea curăţeniei şi igienizare

Lucrări de igienizar, curăţenie, transport gunoi menajer, etc.

9

Sala de sport

Păstrarea curăţeniei şi igienizare

Lucrări de igienizar, curăţenie, transport gunoi menajer, etc.

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.