• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 8 DIN DATA DE 03.02.2012

privind stabilirea limitelor minime, a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor, ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate, pentru nevoile unei persoane singure/familii, limite necesare determinării venitului net lunar pentru beneficiarii de venit minim garantat

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate  al Serviciului  Public de Asistenţă Socială , înregistrat cu nr. 200/20.01.2012, prin care s-a propus stabilirea limitelor minime, a veniturilor potenţiale, provenite din valorificarea bunurilor, ce depăşesc cantitativ, categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate, pentru nevoile unei persoane singure/familii, limite necesare determinării venitului net lunar, beneficiarilor de venit minim garantat,
În conformitate cu prevederile art. 8, din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, modificată şi completată actualizată, modificată şi completată de Legea nr. 276/2010, precum şi ale art. 18 şi art. 22 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001,
        Ţinând cont de art. 36, alin. 1, lit. d şi alin. 6, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, precum şi de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.3,
În temeiul art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,
    
H O T Ă R Ă Ş T E :
    Art.1. Se aprobă lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
    Art.2.  Se aprobă lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
     Art.3.  Se aprobă criteriile privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiare, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
    Art.4. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 

 

ANEXA NR. 1 LA HCL NR.8/ 03.02.2012

 

 

                                     LISTA

                   bunurilor considerate de strictă necesitate

                         pentru nevoile unei familii

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               Bunuri imobile                                 │

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │locuinţa de domiciliu, conform art. 7 din normele metodologice,           │

│   │precum şi anexele gospodăreşti (dependinţe)                               │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 Bunuri mobile necesare într-o gospodărie                     │

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.│mobilier aferent locuinţei                                               │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2.│aparatură electronică şi electrocasnică uzuală*)                         │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3.│mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau       │

│   │dependente                                                               │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4.│aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui         │

│   │tratament medical*)                                                       │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5.│aparatura şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei │

│   │calde menajere                                                           │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6.│unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7.│unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei              │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

----------

   *) Aflate în stare de funcţionare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare

bun (aparat TV, maşină de spălat, frigider, maşină de gătit, radiocasetofon,

calculator PC sau laptop etc).

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       Terenuri/Cursuri de apă                               │

├───┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤

│   │ Terenuri/Cursuri de apă   │ Familii cu 1-3   │   Familii cu peste 3   │

│   │                           │     persoane     │       persoane         │

├───┼────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤

│ 1.│terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, │

│   │dar nu mai mult de 500 m˛ în zona urbană şi 1.000 m˛ în zona rurală       │

├───┼────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤

│ 2.│terenuri extravilane în zonă│                   │                         │

│   │colinară, de ses si de munte│                   │                         │

│   │cu potenţial productiv     │                   │                         │

│   │(exploatabile)             │ 0,50 ha/familie │     0,75 ha/familie   │

└───┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          Categorii de animale/păsări                       │

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.│o bovină                                                                 │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2.│2 porcine                                                                 │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3.│4 ovine                                                                  │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4.│o cabalină                                                               │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5.│10 capete de iepuri de casă                                               │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6.│15 capete de păsări                                                      │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7.│5 familii de albine                                                       │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   NOTĂ:

   Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de

animale/păsări şi alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deţinute

cumulativ de o familie/o persoană singură.

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Alte bunuri                                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│decoraţii, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu     │

│onorific                                                                     │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA HCL NR.8/ 03.02.2012

 

                                     LISTA

                    bunurilor care nu sunt considerate de

                 strictă necesitate pentru nevoile familiale

 

   NOTĂ:

   Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social.

 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               Bunuri imobile                                 │

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.│clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum │

│   │este definită la art. 7 din normele metodologice, şi a anexelor           │

│   │gospodăreşti, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, sau alte     │

│   │imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, │

│   │închiriere, concesiune, comodat etc.                                     │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               Bunuri mobile                                 │

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.│aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare   │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2.│obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale,     │

│   │bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan │

│   │de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă             │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3.│mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*): autoturisme,     │

│   │autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe,     │

│   │bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze,     │

│   │motociclete, motorete şi scutere şi altele asemenea                      │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4.│utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată                       │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5.│utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale         │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6.│utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul │

│   │acţionate hidraulic, mecanic sau electric                                 │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7.│depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei                           │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---------

   *) Aflate în stare de funcţionare.

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       Terenuri/Cursuri de apă                              │

├───┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤

│   │ Terenuri/Cursuri de apă   │ Familii cu 1-3   │   Familii cu peste 3   │

│   │                           │     persoane     │       persoane         │

├───┼────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤

│ 1.│terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, │

│   │dar nu mai mult de 1.000 m˛ în zona urbană şi 2.000 m˛ în zona rurală     │

├───┼────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤

│ 2.│terenuri extravilane în zonă│                   │                         │

│   │colinară, de ses si de munte│                   │                         │

│   │cu potenţial productiv    │                   │                         │

│   │(exploatabile)             │ 1,50 ha/familie │         2 ha/familie   │

└───┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Categorii de animale/păsări                       │

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.│peste 3 bovine                                                            │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2.│peste 5 porcine                                                           │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3.│peste 20 ovine                                                           │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4.│peste 2 cabaline                                                         │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5.│peste 50 capete de iepuri de casă                                         │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6.│peste 100 capete de păsări                                               │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7.│peste 15 familii de albine                                               │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 8.│crescătorii a căror producţie se comercializează                         │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 ANEXA NR. 3 LA HCL NR.8/ 03.02.2012

 

                              

                                  CRITERII

               privind limitele minime şi maxime ale veniturilor

               potenţiale provenite din valorificarea bunurilor

                 ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri

                  considerate de strictă necesitate pentru

                             nevoile unei familii

 

 

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐

│   Bunuri mobile necesare într-o     │ Valoare/buc.pt.          Valoare/buc.pt.

   bunuri folosite       bunuri folosite      

   pana la 24 luni       peste 24 luni

│       gospodărie*)                 │   - lei -         │     - lei -       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│1. maşină de gătit                   │       460         │       230       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│2. frigider                         │       560         │       280       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│3. combină frigorifică               │       899         │       450       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│4. congelator                        │       595         │       298       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│5. maşină de spălat automată         │       849         │       425       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│6. televizor color                   │       279         │       140       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│7. video (DVD player)               │       240        │       120       │

├─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│8. calculator personal               │     1.400         │       700       │

└─────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

-------

   *) Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie să fie în stare de

funcţionare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limitele minime

şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

 

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────

│ Veniturile potenţiale provenite din │   Valoare/ha       │

│ vânzarea terenurilor şi din       │   - lei -         │    

│ valorificarea culturilor agricole   │                   │                

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│1. terenuri arabile                 │       600*       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│2. teren intravilan                 │     2.000*       │  

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│3. teren forestier                   │     2.500*       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│5. păşuni                           │       500*       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│6. fâneţe                           │       500*       │  

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│7. vii nobile                       │     15.000*       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│8. culturi agricole: - UM -         │                   │                

│venit net/ha/an                     │                   │                  

│   ● grâu                           │         90**       │    

│   ● porumb                         │         90**       │      

│   ● fasole                         │         90**       │      

│   ● orz                             │         95**       │      

│   ● floarea soarelui               │         92,4**     │      

│   ● cartofi                         │       700**       │    

│   ● pepeni                         │       400**       │    

│   ● sfeclă                         │       150**       │      

│   ● Vie - struguri de masa         │        400**       │      

│         - struguri de vin           │       200**       │      

│   ● tutun                           │         90**       │    

│   ● soia                           │         90**       │      

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│9. livezi                           │       500**       │      

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│10. legume                           │       500**       │    

└─────────────────────────────────────┴────────────────────

 

-------

   * Preţul de vânzare în lei a unui hectar

   ** Venitul net în lei/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────┬

│                                     │   Valoare/buc.   │

│     Categorii de animale           │     - lei -       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│1. bovine                           │     1.000*       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│2. porcine                          │       300*       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│3. ovine/caprine                     │         80*       │       ├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│4. cabaline                          │       400*       │    

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│5. păsări                           │         25*       │         ├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│6. familii de albine                 │       100*       │      

├─────────────────────────────────────┼────────────────────

│7. iepuri de casă                   │         30*       │        

└─────────────────────────────────────┴────────────────────

---------

   * preţul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii

de albine

 

 

   NOTĂ:

   Preţurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă între bunurile cuprinse în anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice.

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.