• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 7 DIN DATA DE 03.02.2012

privind aprobarea constituirii comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din
domeniul privat al UAT Predeal


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane,  înregistrate cu nr. 970 din data de 24.01.2012, prin care s-a propus aprobarea constituirii comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din domeniul privat al UAT Predeal,
        Având în vedere HCL nr. 11/30.01.2009 privind privind aprobarea metodologiei de stabilire a preţului de vânzare a terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune sau a bunurilor ce apartin domeniului privat al UAT Predeal, modificată prin HCL nr. 56/31.03.2009, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b şi art.45 alin.1 din  Legea nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,
    
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din domeniul privat al UAT Predeal, pe baza rapoartelor de evaluare, cu următoarea componenţă :
1)    Primarul Oraşului Predeal – preşedinte
2)    Şef Birou Urbanism
3)    Şef Serviciul Economic
4)    Consilierul juridic al Primăriei Oraşului Predeal- secretar al comisiei fără drept de vot
5)    Doi membrii din Comisia de specialitate nr.1
6)    Doi membrii din Comisia de specialitate nr.2
7)    Doi membrii din Comisia de specialitate nr.3
8)    Doi membrii din Comisia de specialitate nr.4.
Art.2. Membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local care vor face parte din comisia de negociere sunt :
1.    Comisia de specialitate nr.1 : d-na Hogea Mihaela şi dl. Bucur Nicolae;
2.    Comisia de specialitate nr.2: dl. Bogdan Dan şi dl. Toma Vasile;
3.    Comisia de specialitate nr.3: dl. Cocoş Liviu şi dl. Frăţilă Marcel;
4.    Comisia de specialitate nr.4: dl. Ilie Lucian şi dl. Nedelcu Ştefan.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte hotărâri contrare se revocă.
Art.4. Membrii comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din domeniul privat al UAT Predeal, stabiliţi la art.1 şi 2,  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.