• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 6 DIN DATA DE 03.02.2012

privind avizarea PUZ ”Construire complex turistic Susai”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizaţii Construcţii, Disciplină în Construcţii, înregistrat cu nr.853/20.01.2012, prin care s-a propus avizarea  „PUZ- Construire complex turistic Susai”,
În conformitate cu prevederile art.25, art.45 lit.b, art.47 lit.k, art.50, art. 56 alin.1 şi 3 precum şi Anexa 1 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
    Văzând dispoziţiile art. 36 alin 2  lit c, coroborate cu alin 5 lit. c din Legea nr. 215/ 2001,
        Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.2,
    În temeiul art. 45 alin 1, lit e din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 republicată, modificată şi completată,   
    
H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se avizează documentaţia „Plan Urbanistic Zonal-Construire complex turistic  Susai” proiect nr.8/2011, executat de SC TOP FORM SRL BRASOV, pe terenul înscris în CF 101406, nr.topografic 101406, în suprafaţă de 148252 mp .
      Art.2. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.