• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 5 DIN DATA DE 03.02.2012

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului financiar pe anul 2011


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic,  înregistrate cu nr.854 din data de 20.01.2012, privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului financiar pe anul 2011,
În conformitate cu prevederile pct. 4.16.3 alin. b din Ordinul nr. 2985/21.12.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011,
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea 273/2006 privind finantţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
        Ţinând cont de  avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În conformitate cu dispozitiile art. 10, art. 36 alin 1, art. 45, art.115  alin.1 lit.b,  din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,  


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 96.999,36 lei, pe anul 2011.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.