• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 4 DIN DATA DE 03.02.2012

privind aprobarea utilizării în anul 2012 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 852 din data de 20.01.2012, prin care s-a propus aprobarea utilizarii în anul 2011 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi,
        Având în vedere prevederile art 58 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În conformitate cu dispozitiile art.36, alin.1 si alin.2, litb, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,  
    
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2012 a excedentului din anii precedenţi al bugetului propriu al Oraşului Predeal, existent la data de 31.12.2011 în sumă de 530.836 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, după cum urmează:
1.    Obiectivul de investiţii „Reabilitare Scoală Primara Timişul de Jos Predeal” suma de 300.000 lei;
2.    Obiectivul de investiţii „Reablitare Casă de Cultură, Oraş Predeal”, suma de 230.836 lei;
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.