• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 3 DIN DATA DE 03.02.2012

privind respingerea numărului de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Predeal

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
  Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate sub nr.1042/26.01.2012, prin care s-a  propus numărul de posturi, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Predeal,
Având în vedere dispoziţiile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 şi ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, HCL nr. 305/2011 privind înfiinţarea compartimentului Poliţia Locală la nivelul UAT Predeal, avizul favorabil al Comisiei de Ordine Publică a Oraşului Predeal precum şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1619564/26.01.2012,
               Ţinând cont de precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.4,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,
    
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se respinge statul de funcţii al Poliţiei Locale Predeal cu un număr maxim de 5 posturi bugetate, ce va fi cuprins în statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se respinge ca personalul Compartimentului Poliţia Locală Predeal să se preia de la Compartimentul Poliţia Comunitară, în limita numărului maxim de posturi aprobat, pe funcţii publice categorie, clasă şi grad profesional.  
Art.3. Se repinge echivalarea funcţiilor publice generale din cadrul Compartimentului Poliţia Locală în funcţii publice specifice.
Art.4. Se respinge Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Predeal, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.5. Se respinge ca finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale Predeal să se asigure din bugetul local care se include, la bugetul de venituri şi cheltuieli anual al oraşului Predeal.
            Art.6. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
    


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea                 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.