• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 2 DIN DATA DE 03.02.2012

privind declararea ca fiind eligibile a unor solicitanţi de locuinţe ANL

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
    Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr.  229/25.01.2012, prin care s-a propus aprobarea listei de priorităţi privind cererile de locuinţă pentru tineri (A.N.L.), pe anul 2010 şi aprobarea listei de repartizare a locuinţelor ANL,
Având în vedere art. 15 din H.G. nr. 962/2001  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, republicată, modificată şi completată,  conform căruia, în urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale oraşelor lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii,
        Ţinând cont de modificările aduse proiectului de hotărâre de Consiliul Local Predeal, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.3,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 6, pct. 17 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, completată, modificată şi republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1.  Se declară eligibil dl. Melinte Constantin Claudiu.
Art.2.  Se declară eligibilă d-na Şerban Loredana Mihaela.
Art.3.  Comisia socială pentru analizarea solicitărilor/ cererilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii se va întruni în termen de 10 zile pentru analizarea dosarelor la nivelul anului 2010.
Art.4.  Primarul Oraşului Predeal, Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Comisia socială pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.