• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 1 DIN DATA DE 03.02.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Predeal,
pe o perioadă de 3 (trei) luni


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 03.02.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Statiune Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Secretarului, înregistrate sub nr. 1134 din data 27.01.2012 prin care s-a propus alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local Predeal,  pe o perioadă de 3 (trei) luni,
    Ţinând cont de propunerea făcută de către dl. Consilier Local - Bucur Nicolae în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Predeal,
        Având în vedere dispoziţiile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată si HCL nr. 7/28.07.2008 privind  Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Consiliului Local Predeal republicat conform HCL 63/ 18.05.2010, conform HCL nr.162/ 30.09.2010, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.4,
    În temeiul art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic:  Se alege preşedinte de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pe o perioada de 3 (trei) luni, respectiv februarie – aprilie 2012, domnul COCOŞ LIVIU.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.