• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 169 DIN DATA DE 29.11.2012

privind introducerea doamnei Neagu Delia Simona şi a minorei Neagu Alexia Maya ca membrii în contractul de închiriere nr. 3916/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Timişul de Jos, nr. 45 şi scoaterea din contract a domnului Gyergyai Ştefan Marinel


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2518/22.11.2012, prin care s-a propus introducerea doamnei Neagu Delia Simona şi a minorei Neagu Alexia Maya ca membrii în contractul de închiriere nr. 3916/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Timişul de Jos, nr. 45 şi scoaterea din contract a domnului Gyergyai Ştefan Marinel, în urma decesului,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
 În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă introducerea doamnei Neagu Delia Simona şi a minorei Neagu Alexia Maya ca membrii în contractul de închiriere nr. 3916/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Timişul de Jos, nr. 45.
Art.2. Se aprobă scoaterea domnului Gyergyai Ştefan Marinel din contractul de închiriere nr. 3916/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Timişul de Jos, nr. 45, în urma decesului.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.