• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 164 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea repartizării locuinţei situată în imobilul din  Predeal, str. Progresului nr. 1 doamnei  Nica Nicoleta


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2480/22.11.2012, prin care s-a propus repartizarea locuinţei situată în imobilul din  Predeal, str. Progresului nr. 1 doamnei  Nica Nicoleta,
Având în vedere dispoziţiile art. 1781din Codul Civil republicat,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă repartizarea locuinţei situată în imobilul din  Predeal, str. Progresului nr. 1 doamnei  Nica Nicoleta.
Art.2.  Membru în contractul de închiriere va fi domnul Nica Constantin Sebastian.
Art.3. Se aprobă scoaterea doamnei Nica Nicoleta Angela şi a domnului Nica Constantin Sebastian din contractul de închiriere nr. 7003/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Progresului, nr. 1, al cărui titular este domnul Dincă Vasile, în urma repartizării locuinţei rămasă liberă după decesul titularului de contract.
    Art.4. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.