• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 162 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea metodologiei de vânzare a lemnelor de foc

  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială cu nr.2532 din 23.11.2012, prin care s-a propus aprobarea metodologiei de acordare a lemnelor de foc,
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (6), pct. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,
În temeiul art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

             Art.1. Se aprobă metodologia de vânzare a lemnelor de foc, în conformitate cu anexa 1 la pezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal și Serviciul Public de Asistență Socială Predeal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana


 

ANEXA NR.1 LA HCL NR.162/ 29.11.2012


METODOLOGIE PRIVIND VÂNZAREA
LEMNELOR DE FOC


Metodologia de vânzare a lemnelor de foc are ca scop facilitarea la informații a potențialilor beneficiari în vederea luării deciziei de solicitate a serviciilor ce li se adresează.

Obiectivele acordarii acestui serviciu

Obiectivul principal al acestui serviciu il constituie acordarea unui sprijin din partea Consiliului Local Predeal pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibil solid-lemn o singură dată în sezonul rece, respectiv noiembrie anul curent- martie anul următor.
Serviciul constă în:
A)    Aprobarea cumpărării a 5 m ster lemn de foc,
B)    Subvenționarea a ...  % din prețul de vânzare a materialului lemnos de către Primăria Predeal.
Categorii de beneficiari
Pot beneficia de serviciul  menționat la punctul A, familii și persoanele care au domiciliul pe raza orașului Predeal și folosesc pentru încălzirea locuinței material lemnos.
Se poate aproba doar un singur ajutor pe familie.
Prin familie se înțelege:
b)    Soțul și soția și dacă există și copii minori aflați legal în întreținere;
c)    Concubinii și dacă există și copii minori aflați legal în întreținere.
Pot beneficia de serviciul  menționat la punctul B, familii și persoanele care nu beneficiază de lemne gratuite de foc conform HCL 118/2012 și nu au un venit mai mare de ....... lei/membru de familie.

Modalitate de acordare a ajutorului

        Pentru a beneficia de serviciul  menționat la punctul A, reprezentantul familiei sau persoana singură trebuie să depună o cerere în care se va menționa și starea civilă. Cererea va fi însoțită de copie după BI/CI  titular.
Pentru a beneficia de serviciul  menționat la punctul B, reprezentantul familiei sau persoana singură trebuie să depună o cerere însoțită de  următoarele acte:
a)    Copie după BI/CI  titular și membrii familie,
b)    Copie după CI/BI/certificat de nastere copii minori;
c)    Copie după cupon pensie recent ( vechi de cel mult 2 luni), adeverinta de venit net pentru salariati, adeverinta pentru indemnizatia de somaj pentru someri, adeverinta de la Administratia Financiara pentru cei care nu realizeaza venituri impozabile, orice alte documente din care să rezulte veniturile nete ale familiei, după caz.
Ambele tipuri de cereri  vor fi depuse în intervalul 01.08- 31.12 a anului în curs.
Cererile vor fi aprobate sau respinse prin dispoziție de primar.

Finantarea programului de acordare a ajutorului

Fondurile necesare pentru subvenționarea a  ...  % din prețul de vânzare a materialului lemnos vor fi suportate din buget local.
Prețul de vânzare a unui metru ster de lemn de foc la drum forestier este de 87 lei.
    Prețul de vânzare a unui metru ster de lemn de foc cu transport la domiciliu este de 120 lei.
 
Proceduri de sesizare a nemulțumirilor

Beneficiarii acestui ajutor au dreptul de a face sesizări, reclamații sau propuneri privind procedura de acordare a ajutorului.
În termen de 15 zile, personalul angajat responsabil de acest proiect, împreună cu șeful ierarhic va analiza și soluționa reclamația, urmând ca aceasta să fie transmisă petentului.

Informarea potențialilor beneficiari
Informații privind acest ajutor vor fi făcute publice prin afișe expuse pe raza orașului Predeal.


Șef Serviciu                                    Întocmit
         Bârsan Anemari                                                   Kolober Simona

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.