• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 161 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea încetării cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 1167/2009, încheiat între Oraşul Predeal şi doctor Şendroiu Vivian Mihaela


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
        Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2483/22.11.2012, prin care s-a propus încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 1167/2009, încheiat între Oraşul Predeal şi doctor Şendroiu Vivian Mihaela.
Având în vedere dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, completată, modificată şi republicată
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 1167/2009, încheiat între Oraşul Predeal şi doctor Şendroiu Vivian Mihaela, cu data de 01.12.2012.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.