• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 160 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Liga Pensionarilor Predeal


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
          Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2515/22.11.2012, prin care s-a propus încheierea unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Liga Pensionarilor, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a spaţiului din clădirea Casei de Cultură, în suprafaţă de 12 mp, amplasat în subsolul clădirii, pe o perioadă de 1 an, începând cu data prezentei hotărâri,
          Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
           În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Liga Pensionarilor, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a spaţiului din clădirea Casei de Cultură, în suprafaţă de 12 mp, amplasat în subsolul clădirii, pe o perioadă de un an.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.