• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 157 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea locaţiei Casa de Cultură din strada Mihail Săulescu, ca punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în Oraşul Predeal


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Achiziţii Publice, Dezvoltare, Investiţii înregistrate cu nr.13247  din data de 22.11.2012, privind aprobarea locaţiei Casa de Cultură din strada Mihail Săulescu, ca punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în Oraşul Predeal,  
          Având  în vedere dispoziţiile art.5 din Hotararea Guvernului nr.1037/2010, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice,
          În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
          În temeiul art.45, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă locaţia Casa de Cultură din strada Mihail Săulescu, ca punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în Oraşul Predeal.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.