• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 156 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea trecerii în domeniul privat al Oraşului Predeal a imobilului teren situat în Predeal, Timisul de Sus, identificat prin CF 21983, nr top 13587/3-13588/3 totul / I , 13587/3-13588/3 totul/ II, 13587/3-13588/3 totul / III, 13587/3-13588/3 totul / IV, 13587/3-13588/3 totul / V


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica si Cadastru înregistrate cu nr. 13271/23.11.2012, prin care s-a propus trecerea în domeniul privat al Oraşului Predeal a imobilului teren situat în Predeal, Timişul de Sus, identificat prin CF 21983, nr. top 13587/3-13588/3 totul / I , 13587/3-13588/3 totul/ II, 13587/3-13588/3 totul / III, 13587/3-13588/3 totul / IV, 13587/3-13588/3 totul / V
          Avand în vedere art 36 alin.1 din Legea 18/1991, completată şi modificata potrivit căruia terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevazute la art 26,
          Tinand cont de prevederile art 26 din Legea 18/1991, completată şi modificată, potrivit căruia terenurile în cauză trec în proprietatea oraşului şi administrarea primăriei pentru a fi vândute, concesionate ori date în folosinţă celor care solicită să îşi construiască locuinţe şi nu au teren, ori pentru amplasarea de obiective social-culturale sau cu caracter productiv, potrivit legii, ori pentru compensările prevazute la art. 24,
          Vazand si prevederile art. 24 din Legea 18/1991, completată şi modificată, potrivit căruia terenurile în cauză pot fi date în compensare foştilor proprietar sau moştenitorilor acestora pentru reparaţiune în echivalent atunci când reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament nu mai este posibilă,
           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) si art. 45 alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

         Art.1. Se aprobă trecerea trecerea în domeniul privat al Oraşului Predeal a imobilului teren situat în Predeal, Timişul de Sus, identificat prin CF 21983, nr top 13587/3-13588/3 totul / I, 13587/3-13588/3 totul/ II, 13587/3-13588/3 totul / III, 13587/3-13588/3 totul / IV, 13587/3-13588/3 totul / V.
        Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.