• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 155 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea vânzarea directă a imobilului teren situat în Predeal, str. Valea Râşnoavei, jud. Braşov, înscris în CF 100391, (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 514), nr. Cadastral nedefinitiv 350/ 2, în suprafaţă de 2174,25 mp, către SC BURCEA CONSTRUCŢII SRL  


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane, înregistrate cu nr. 12673 din data de 12. 11. 2012, privind vânzarea directă a imobilului teren situat în Predeal, str. Valea Râşnoavei, jud. Braşov, înscris în CF 100391 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 514), nr. Cadastral nedefinitiv 350/2, în suprafaţă de 2174,25 mp, către SC BURCEA CONSTRUCŢII SRL,
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Oraşului Predeal cu nr. 11477/ 22. 10. 2012, prin care SC BURCEA CONSTRUCŢII SRL, prin reprezentant BURCEA ŞTEFAN, a solicitat cumpărarea terenului, obiect al contractului de concesiune nr. 9882/ 21. 10. 2002, precum şi autorizaţia de construire nr. 127/ 05. 09. 2003, modificată prin AC nr. 104/ 08. 07. 2004 şi AC nr. 48/ 27. 04. 2005 pentru construcţii anexe corp 2,
Văzând raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ANEVAR HANDRA VALENTIN CĂTĂLIN, în data 24. 07. 2012, precum şi procesul verbal al comisiei de negociere constituită conform HCL nr. 12/ 2012,
În temeiul Art. 10; Art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. B; Art. 45 alin. (3) şi Art. 123 alin. (1) şi (3) din  Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea directă a imobilului teren situat în Predeal, str. Valea Râşnoavei, jud. Braşov, înscris în CF 100391 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 514), nr. Cadastral nedefinitiv 350/2, în suprafaţă de 2174,25 mp, către SC BURCEA CONSTRUCŢII SRL.
 Art.2. Preţul terenurilor menţionate la Art. 1, stabilit de comisia de negociere constituită prin HCL nr. 12/ 2012,  este de 6,05 Euro/ mp x 2174,25 mp = 13.154,21 Euro, la care se adaugă TVA.  Preţul va fi achitat în lei la cursul B. N. R. pentru ziua în care se face plata.
Art.3. Plata preţului de vânzare se face în termen de 24 de luni, în trei rate egale, respectiv: prima rată – la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, a doua rată -  la începutul a 12 luni de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare şi a treia rată – la începutul a 24 luni de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare. În caz de neachitare la termen a ratelor scadente, se vor percepe majorări de întârziere de 0,1 %/ zi.
Art.4. Cheltuielile generate de încheierea în formă autentică a contractului de vânzare -cumpărare vor fi  suportate de către cumpărător.
Art.5.  La data încheierii contractului de vânzare - cumpărare în forma autentică, contractul de concesiune nr. 9882/ 21. 10. 2002, se modifică în mod corespunzător urmând a se încheia un act adiţional în acest sens.
 Art.6. Primarul Oraşului Predeal prin Serviciile de Specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.