• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 154 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea modificării şi completării HCL nr.6/ 04.07.2012 privind aprobarea constituirii Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal, în sensul completării Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local nr.3 şi nr.4


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate înregistrate sub nr. 13241/ 22.11.2012, prin care se propune aprobarea modificării şi completării HCL nr.6/ 04.07.2012 privind aprobarea constituirii Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal, în sensul completării Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local nr.3 şi nr.4.
                Având în vedere prevederile art. 15 alin.1, 2 şi 4 din OG nr. 35/ 2002 privind aprobarea  Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale art.54 alin. 2 şi 6 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
Ţinând cont de HCL nr. 30/ 07.08.2012 prin care au fost validate mandatele de consilier local ale d-nei Frenţiu Cristina Gabriela şi d-lui Pop Valentin Gheorghe precum şi de HCL nr.11/ 26.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Predeal şi a competenţelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal,
În baza prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se  aprobă modificarea şi completarea HCL nr. nr.6/ 04.07.2012 privind aprobarea constituirii Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal, în sensul completării Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local nr.3 şi nr.4, astfel:  
-    Dl. Pop Valentin - membru în Comisia de Specialitate a Consiliului Local nr.3
-    Dl. Bogdan Dan - membru în Comisia de Specialitate a Consiliului Local nr.3
-    D-na Frenţiu Cristina - membru în Comisia de Specialitate a Consiliului Local nr.4
-    Dl. Fleşieru Sebastian - membru în Comisia de Specialitate a Consiliului Local nr.3
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Consilierii Locali vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.