• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 153 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea organizarii târgului de iarnă şi aprobarea modelului de contract de asociere în participaţiune în vederea organizării târgului de iarnă


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Dezvoltare, Investiţii înregistrat cu nr.13219/22.11.2012, prin care s-a propus aprobarea organizării târgului de iarnă şi aprobarea modelului de contract de asociere în participaţiune în vederea organizării târgului de iarnă,
      În temeiul  art. 36 alin.(4) lit.d si art. 45 alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă organizarea târgului de iarnă cu specific tradiţional în perioada 30.11.2012 – 24.02.2012.
    Art.2. Se aprobă modelul de contract de asociere în participaţiune în vederea organizării şi desfaşurării târgului de iarnă cu specific traditional, anexă la prezenta hotărâre.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin serviciile de specializate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.