• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 152 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea modelului de contract de asociere  în vederea administrării zonei Clăbucet pentru sezonul de iarnă 2012 – 2013.


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraţului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului de Turism înregistrată cu nr.13249/ 22.11.2012, prin care s-a propus aprobarea modelului de contract de asociere  în vederea administrării zonei Clăbucet pentru sezonul de iarnă 2012 – 2013.
          În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 4 lit.d) şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată

HOTĂRĂŞTE :

     Art.1. Se aprobă modelul de contract de asociere  în vederea administrării zonei Clăbucet pentru sezonul de iarnă 2012 – 2013.
      Art.2. Se aprobă constituirea unei comisii în vederea analizării solicitărilor privind administrarea zonei Clăbucet în sezonul de iarnă 2012 - 2013, în următoarea componenţă:
o    Dl. Bucur Nicolae
o    Dl. Iliescu Victor
o    Dl. Burcea Ştefan
o    Dl. Filip Dragoş
o    D-na Bordea Alina
      Art.3. Primarul prin serviciile de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.