• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 151 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Predeal, în proprietatea privată a oraşului Predeal a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
         Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane inregistrate cu nr. 13190 din data de  22.11.2012, prin care s-a propus trecerea din domeniul public al oraşului Predeal, în proprietatea privată a oraşului Predeal a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora,
          În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct.21-23 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994,
          Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
          În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) , lit.”c” şi art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Predeal în proprietatea privată a oraşului Predeal a mijloacelor fixe, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta.
Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Predeal să numească prin dispoziţie, comisia pentru casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2.
Art.4. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, se fac venit la bugetul local al oraşului Predeal.
Art.5. După finalizarea procedurilor de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în prezenta hotărîre, lista bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Predeal se modifică în mod corespunzător.
Art.6. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana


 

Anexă  la HCL nr. 151/ 29.11.2012


Lista mijloacelor fixe aflate în domeniul public al Oraşului Predeal propuse a fi trecute în domeniul privat în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora


1.    Centrala termica  str Eroilor, nr 71, bl.3,constructie distributie apa calda si agent termic
2.    Punct termic nr 4, str Ceahlau, bl D1, constructie distributie apa calda si agent termic;
3.    Punct termic nr 5, str Vulturului, bl 22, constructie distributie apa calda si agent termic;
4.    Grajd animale, constructie din lemn, autoportanta, invelitoare tigla, pardoseala din ciment si caramida, din 1979.

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.