• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 150 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea majorării cotizaţiei de membru al „Comitetului de organizare  F.O.T.E. – ediţia de iarnă 2013” pentru anul 2013

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
 Având în vedere  prevederile Hotărârii de Guvern nr.116 /2011 pentru declararea de interes naţional a “Festivalului Olimpic al Tineretului European – ediţia de iarnă 2013”, a Statutului şi Actului Costitutiv al „Asociaţiei Comitetul de organizare  F.O.T.E.”, precum şi prevederile Hotărârii nr. 249/01.11.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei „Comitetul de organizare  F.O.T.E. – ediţia de iarnă 2013”,
          În temeiul prevederilor  art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă majorarea cotizaţiei de membru al „Comitetului de organizare  F.O.T.E. – ediţia de iarnă 2013” pentru anul 2013  la 50.000 lei/an şi plata anticipată a acesteia în trimestrul IV a anului 2012.
         Art.2. Cotizaţia se va plăti într-o singură tranşă, până cel târziu la data de 31.12.2012.  
        Art.3. Primarul prin serviciile de specialitate va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri .

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.