• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 149 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea stabilirii impozitelor şi taxelor locale aplicabile  în anul fiscal 2013

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resusrse Umane înregistrat cu nr. 12828/14.11.2012, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013,
În temeiul următoarelor prevederi legale:
-    art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;
-    Ordanta 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
    Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2013 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2013, după cum urmează:
a)    impozitul şi taxa pe clădiri prevăzute în Anexa nr.1;
b)    impozitul şi taxa pe teren prevăzute în Anexa nr.2;
c)    impozitul pe mijloace de transport prevăzut în Anexa nr.3;
d)    taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevăzut în Anexa nr.4;
e)    taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate prevăzut în Anexa nr.5;
f)    impozitul pe spectacole prevăzut în Anexa nr.6;
g)    alte taxe locale în Anexa nr.7;
h)    taxe speciale în Anexa nr.8;
i)    taxele extrajudiciare de timbru în Anexa nr.10;
    Art.2. (1) Impozitul/ taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se platesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
 (2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1) contribuabilii datorează majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligaţiilor impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare;
(3) Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice şi juridice sunt prevãzute în Anexa nr. 9.
(4) Impozitul / Taxa anuală pe clădiri şi pe teren, precum şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(5) Contribuabilii persoane fizice care au obligaţia de a achita integral până la 31 martie impozitele care sunt până la 50 de lei/fiecare, nu vor beneficia de bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie.
 (6) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita, aflate in sarcina debitorului, conform art 168 din Codul de procedura fiscala, se stabilesc la suma de 12 lei/titlu emis.

Art.3. Bonificatia pentru plata cu anticipaţie prevazuta la art.255, alin.2, art.260, alin.2 si art.265 alin.2 din Legea 571/2003, modificata prin Legea 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice si juridice dupa cum urmeaza:
a)    în cazul impozitului/taxei pe cladiri la  5%
b)    în cazul impozitului/taxei pe teren la  5%
c)    în cazul impozitului pe mijloace de transport la  5%

Art.4. Se aprobã scutirea de la plata impozitului pe clãdiri şi a impozitului pe teren aferent locuinţei de domiciliu a contribuabililor persoane fizice a cãror situaţie materialã se încadreazã în prevederile regulamentului privind criteriile şi procedura de acordare a scutirilor laplata impozitului pe clãdire şi teren pentru persoanele fizice, anexa nr 11.

Art.5. Se aprobă procedura de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice si juridice care reabiliteaza termic cladirile, anexa nr 12;

    Art.6. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art.7. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2012, mai mici de 10 lei, se anulează.

Art.8.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2013.

Art.9.  Anexele 1-12, fac parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.10. Primarul Oraşului Predeal şi Consiliul Local, prin serviciile de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


 

Clic aici pentru a descarca Anexa la HCL 149 - Taxe si impozite in format original  ( .doc )

 

TABLOUL

CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILE APLICATE IN ANUL FISCAL 2013 CONFORM LEGII 571/2003 SI H.G. 956/2009

CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale

                                                                                                                                                ANEXA 1

CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

 

  1. I.IMPOZITUL PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

art.251 alin. (3) privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

                                                           

CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfaşurată la clădiri, ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 

 

 

 

Tipul clădirii

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013

Valoarea impozabilă -lei/m2 *)

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire [condiţii cumulative] *)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire *)

0

1

2

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

806

478

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

 

219

 

137

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

 

137

 

123

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte   materiale nesupuse unui tratament termic si /sau chimic

 

82

 

54

E. În cazul contribuabilului care detine la aceesi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceesi adresa incaperi amplsate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate   in alte scopuri decat cel de   locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50 % din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

*) Impozitul si taxa pe cladiri, persoane fizice, se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri, cu exceptia celor dobandite prin succesiune legala, se majoreaza dupa cum urmeaza:

  1. a)cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
  2. b)cu 150 % pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
  3. c)cu 300 % pentru cea de-a treia cladire si pentru urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu;

 

Tabel coeficienţi rang localitate

 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

 

Zona în cadrul localităţii

 

RANG LOCALITATE

PREDEAL - RANG III

A

2,30

B

2,20

C

2,10

D

2,00

   

 

1. Zonele A, B, C şi D din intravilan sunt stabilite conform H.C.L nr. 37/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind zonarea teritorului Orasului Predeal, in vederea stabilirii taxelor si impozitelor locale.

 

2.Obligaţii

Orice persoană care are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, are obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/ oricărei modificări survenite pe parcurs.

 

3. Sancţiuni

a) depunerea peste termen a declaraţiei speciale prevăzută la punctul 2 se sancţionează cu amendă de la 60 la 240 lei;

b) nedepunerea declaraţiei speciale prevăzută la punctul 2 se sancţionează cu amendă de la 240 la 600 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Economic.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

4. Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local reprezentând impozit/taxă clădiri, până la data de 31 martie 2013, pentru persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5%.

 

 

 

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

art. 253 din L 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Tipuri de cladiri

COTELE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013

aplicata asupra valorii de inventar a cladirii

1. art. 253 alin.2 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Clădirile dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă

1,0 %

2. art. 253 alin. 2 şi alin. 6 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Clădirile care au fost amortizate potrivit legii

1,5 %

3. art. 253 alin (6) pct a) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă

20%

4. art. 253 alin (6) pct b) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă

40%

5. art 253 alin (9) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an

5%

 

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii reprezintă valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale în vigoare, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii.

In baza art 249 alin (3) pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului, ori a Orasului Predeal concesionate, inchiriate, date in folosinta sau adminitrare, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de interes public, taxa pe cladiri se stabileste la 1 % din valoarea de inventar a cladirii.

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local reprezentând impozit/taxă clădiri, până la data de 31 martie 2013, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5%.

 

 

 

                                                                                                           

            ANEXA 2

CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

art.258 alin.(2) din L 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

 

Zona din cadrul localitatii

 

NIVELURILE   APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013 -lei/ha- *)

A

5640

B

3832

C

1821

D

1060

 

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

art.258 alin.(4) din L 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

 

 


Nrcrt

                 Zona

 

Categoria de

folosinta

NIVELURILE APLICABILE

PENTRU ANUL FISCAL 2013 -lei/ha- *)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

24

18

16

13

2

Pasune

18

16

13

11

3

Faneata

18

16

13

11

4

Vie

40

30

24

                   16

5

Livada

46

40

30

24

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

18

16

13

7

Teren cu ape

13

11

7

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

a)                  prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)                  prin înmulţirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecţie:

 

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecţie

Predeal

III

3,00

 

 

 

1.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii.

art.258 alin.(6) din L 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Nrcrt

Zona /

 

Categoria de folosinta

NIVELURILE   APLICABILE

PENTRU ANUL FISCAL 2013 -lei/ha- *)

Zona

0

1

A

B

C

D

1

Teren cu constructii

27

24

22

19

2

Teren arabil

43

41

39

36

3

Pasune

24

22

19

17

4

Faneata

24

22

19

17

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1

48

46

43

41

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1

48

46

43

41

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt.7.1

14

12

10

7

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani s padure cu rol de protectie

X

X

X

X

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenjari piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

29

27

24

22

9

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

2. Obligaţii

Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează teren are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia.

Obligaţia de a depune declaraţia revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţii chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

3. Sancţiuni      Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)      depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

b)      nedepunerea declaraţiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Economic.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 4. Bonificaţie:     Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local, reprezentănd impozitul/taxă teren, până la data de 31 martie 2013, pentru persoanele fizice si juridice se acordă o bonificaţie de 5%.

In conformitate cu art 256 alin (3) pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren

* Impozitul si taxa pe teren, persoane fizice si juridice, se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

ANEXA 3

CAPITOLUL IV

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

 

I. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

 

1. Valoarea impozitului pe mijloace de transport

1.1  Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

art.263 alin. (2) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Tipuri de autovehicule

NIVELURILE   APLICABILE

PENTRU ANUL FISCAL 2013 *)

Suma, in lei ,pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta *)

1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 , inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv    

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv    

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv    

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

290

6.Autobuze,autocare, microbuze

24

7.Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de până la 12 tone, inclusiv

30

8.Tractoare inmatriculate

18

 

 

* Impozitul pe mijloacele de transport, persoane fizice si juridice, se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

 

 

 

 

 

1.2. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern *)

Impozitul în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional *)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

133

0

133

 

2

Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

133

367

133

367

 

3

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

367

517

367

517

 

4

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

517

1169

II

Vehicule cu trei axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

133

231

133

231

 

2

Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

231

474

231

474

 

3

Masa de nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

474

615

474

615

 

4

Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

615

947

615

947

 

5

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

947

1472

947

1472

 

6

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

947

1472

908

1412

 

7

Masa de cel putin 26 tone

947

1472

908

1412

III

Vehicule cu patru axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

615

623

615

623

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

623

973

623

973

 

3

Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

973

1545

973

1545

 

4

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1545

2291

1545

2291

 

5

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1545

2291

1545

2291

 

6

Masa de cel putin 32 tone

1545

2291

1545

2291

 

 

 

 

* Impozitul pe mijloacele de transport, persoane fizice si juridice, se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

 

 

 

 

1.3. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern *)

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional *)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

60

0

60

 

4

Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

60

137

60

137

 

5

Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

137

320

137

320

 

6

Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

320

414

320

414

 

7

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

414

747

414

747

 

8

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

747

1310

747

1310

 

9

Masa de cel putin 28 tone

747

1310

747

1310

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

128

299

128

299

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

299

491

299

491

 

3

Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

491

721

491

721

 

4

Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

721

871

721

871

 

5

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

871

1429

871

1429

 

6

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1429

1984

1429

1984

 

7

Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1984

3012

1984

3012

 

8

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1984

3012

1984

3012

 

9

Masa de cel putin 38 tone

1984

3012

1984

3012

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1579

2197

1579

2197

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

2197

2986

2197

2986

 

3

Masa de cel putin 40 tone

2197

2986

2197

2986

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1395

1937

1395

1937

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1937

2679

1937

2679

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2679

3963

2679

3963

 

4

Masa de cel putin 44 tone

2679

3963

2679

3963

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

794

960

794

960

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

960

1434

960

1434

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1434

2283

1434

2283

 

4

Masa de cel putin 44 tone

1434

2283

1434

2283

* Impozitul pe mijloacele de transport, persoane fizice si juridice, se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

 

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

Art. 263 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei) *)

1. până la 1 tonă inclusiv

8

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

4. peste 5 tone

55

 
 

* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

 

1.5. Mijloace de transport pe apă

 

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei) *)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

3. Bărci cu motor

181

4. Nave de sport şi agrement

964

5. Scutere de apă

181

6. Remorchere şi împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

482

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

783

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv;

1.205

d) Peste 4.000 CP

1.928

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

157

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

157

b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

241

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

422

 

 

 

Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local, reprezentănd impozit pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie 2013, pentru persoanele fizice si juridice se acordă o bonificaţie de 5%.

 

* Impozitul pe mijloacele de transport, persoane fizice si juridice, se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 

ANEXA 4

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art.267 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013 *)

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

                       Taxa în lei

   a) Până la 150 m2 inclusiv

6

   b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv

7,2

   c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv

9,6

   d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv

12

   e) Între 701 şi 1.000 m2, inclusiv

14,4

   f) Peste 1.000 m2

14,4 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

Art.267 alin.(4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

8,4 lei pentru fiecare mp afectat

Art.267 alin.(7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

8,4 lei

pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

Art.267 alin.(11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

13,2 lei pentru fiecare racord

 

Art.267 alin.(12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

15,6 lei

Art.267 alin.(13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

9,6 lei

Art.268 alin (1)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice în mediul urban

82,80 lei

Art.268 alin.(2)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

14 lei

Art.268 alin.(3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

27,6 lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2

Art.268 alin.(4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

82,80 lei

Art.268 alin.(5)*

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – (diferenţiată in functie de suprafata)

Până la   50 mp., inclusiv 600 lei

Între 51 şi 100 mp., inclusiv 1.200 lei

Între 101 şi 150 mp., inclusiv 1.800 lei

Între 151 şi 200 mp., inclusiv 2.400 lei

Între 201 şi 250 mp., inclusiv 3.000 lei

De cel puţin   250 mp 3.600 lei

                        *Conform pct.153(3) din HG 44/2044 privind normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea de activitati de alimentatie publica „se achita integral anticipat eliberarii acesteia, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal”    

                                                                       

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ASEMĂNĂTOARE EXPRIMATE ÎN COTE PROCENTUALE ŞI PREVĂZUTE DE ART. 267 DIN L571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

 

 

Taxa

COTELE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013

Art.267 alin.(3)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă

0,5%          

           din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

Art.267 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire

3%        

             din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier

Art.267 alin.(6)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

2%        

      din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

 

Art.267 alin.(8)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol

 

1%    

     din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente

Art.267 alin.(9)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii *

 

                                                             0,1%        

din valoarea impozabilă a constructiei stabilită pentru determinarea impozitului

                                                        pe clădiri

* În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

Art.267 alin.(10)

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire

 

30%                          

   din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

 

Art. 270, alin (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Taxa pentru SERVICIILE de reclamă şi publicitate:

COTA APLICABILĂ PENTRU ANUL FISCAL 2013

% din valoarea serviciilor de reclamă si publicitate, cu excepţia TVA

Servicii de reclamă şi publicitate încheiate pe baza de contract sau a unui alt fel de inţelegere*

3 %

* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale

 

 

 

 

ART.271 alin. (2) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

 

Taxa pentru AFISAJ în scop de reclama si publicitate:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013

-lei/m2 sau fractiune de m2 / an

a) în cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

Cu sediul sau domiciliu si punct de lucru in Predeal

28

Cu sediul sau domiciliu in alta localitate si cu punct de lucru in Predeal

33,60

b) în cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclamă si publicitate

Cu sediul sau domiciliu si punct de lucru in Predeal

20

Cu sediul sau domiciliu in alta localitate si cu punct de lucru in Predeal

24

La stabilirea impozitului s-a luat in calcul si majorarea de 20% prevazuta de art 287 Cod Fiscal, fiind inclusa in nivelul aplicat anului 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6

CAPITOLUL VII –IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

ART.275 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva care are loc într-o VIDEOTECĂ/DISCOTECĂ:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013

-lei/m2/zi

a) in cazul videotecilor

1,2

b)in cazul discotecilor

2,4

 

ART.274 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:

COTA DE IMPOZITARE

PENTRU ANUL FISCAL 2013

% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

 

a) in cazul spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentare a unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională

2%

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus

5%

Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune obligatoriu declaraţii la Serviciul economic, privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective conform prevederilor art.275 alin (4) din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor pct.172 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal actualizată, impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul, la bugetul local al orasului Predeal, in a carei rază de competenta se desfasoara spectacolele.

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

 

 

CAPITOUL X - ALTE TAXE LOCALE                                                                                                                                ANEXA 7

 

ART.283 din L571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

TAXE PENTRU FOLOSIREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE

 

Taxa zilnica pentru folosirea temporara a locurilor publice in piete

Locatia

Nivelul aplicabil pentru anul 2013

Pentru vanzare de legume, fructe la taraba in sezon rece (01.10- 30.04)

Piata Predeal

4 lei/mp/zi

Pentru vanzare de legume, fructe la taraba in sezon cald(01.05-30.09)

Piata Predeal

6 lei/mp/zi

Pentru vanzarea de alte produse si prestari servicii

Piata Predeal

5 lei/mp/zi

Inchiriere de cantar (balanta mecanica)

Piata Predeal

4 lei/zi

Inchiriere de cantar (electronic)

Piata Predeal

5 lei/zi

Inchiriere halat alb

Piata Predeal

3 lei/zi

Inchiriere sort alb si boneta

Piata Predeal

2 lei/zi

Eliberare talon identificare

Piata Predeal

0.5 lei/ talon

Taxa eliberare autorizatie

Piata Predeal

100 lei/autorizatie

Taxa eliberare duplicat autorizatie

Piata Predeal

½ din valoarea de eliberare

 

 

 

Taxa zilnica pt. folosirea temporara a locurilor publice altele decat cele in piete

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FICAL   2013

Pentru vanzarea de carti, ziare, reviste si alte produse

1,2 lei/mp/zi

Parcuri de distractie (masinute, circ, etc)manifestari social culturale (concerte,targuri, etc)

Zona A (exclus zona Clabucet) - 2.4 lei/mp/zi

Zona B -   2.4 lei/mp/zi

Zona C -     1.2 lei/mp/zi

Zona D -   1.2lei/mp/zi

Terase sau gradini de vara

Zona A (exclus zona Clabucet) - 2.4 lei/mp/zi

Zona B -   2.4 lei/mp/zi

Zona C -     1.2 ei/mp/zi

Zona D -     1.2lei/mp/zi

Alte activitati comerciale

Zona A (exclus zona Clabucet) - 6 lei/m.p./zi

Zona B -   4.8 lei/mp/zi

Zona C -   3.6 lei/mp/zi

 

Zona D -   2.4 lei/mp/zi

 
 

Taxa folsire domeniu public monitori de schi liber pofesionisti sis coli de schi

750 lei/an

 
 

Taxa folosire locuri publice parcare taxi

150 lei/an/autoturism

 
 

Taxa folosire partie de schi platita de agentii economici care inchiriaza echipament sportiv (dispozitive aluncare pe partie - schiuri, sanii, snowbord)

2.000 lei/an

 
 

 

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru executarea de lucrari

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013

 
 

Valoarea taxei, lei/ zi

 
 

I

Pentru depozitare materiale

 

1,2 lei/ m.p./ zi

 
 

II

Pentru realizarea unor lucrări

   x

 
 

A.

Lucrări de intervenţie de urgenţă la avariile reţelelor de utilitate publică

x

 
 

1. Intervenţii executate în trotuare sau zone verzi

2,4 lei/ m.p./ zi

 
 

2. Intervenţii executate în carosabil, cu întreruperea parţială a circulaţiei

3,6 lei/ m.p./ zi

 
 

3. Intervenţii executate în carosabil, cu întreruperea   totală a circulaţiei

6 lei/ m.p./ zi

 
 

B.

Lucrări de săpătură pentru pozarea reţelelor tehnico-edilitare

x

 
 

1. Lucrări autorizate ce se execută în trotuare sau zone verzi

3,6 lei/ m.p./ zi

 
 

2. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil, cu întreruperea parţială a circulaţiei

7,2 lei/ m.p./ zi

 
 

3. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil, cu întreruperea totală a circulaţiei

10,8 lei/ m.p./ zi

 
 

C.

Montarea unor schele, utilaje şi instalaţii pentru realizarea unor lucrări

x

 
   
 

1. Utilizarea parţială a trotuarelor

1,2 lei/ m.p./ zi

 
 

2. Utilizarea totală a trotuarelor cu asigurareacirculaţiei prin tunel de protecţie

2,4 lei/ m.p./ zi

 
 

3. Utilizarea parţială a carosabilului fără oprirea circulaţiei

3,6 lei/ m.p./ zi

 
 

4. Utilizarea carosabilului cu oprirea parţială a circulaţiei

7,2 lei/ m.p./ zi

 
 

5. Utilizarea terenurilor virane şi zone verzi

1,2 lei/ m.p./ zi

 

Art. 283 alin (3)  

Taxa pentru vehicule lente , din care: - vehicul cu tractiune animala

                                                           masina sau vehicul lent

34 lei/ an

 

 

Din categoria vehiculelor lente fac parte: autocositoare, autoexcavator (excavator pe autosasiu), autogreder, autoscreper, autostivuitor, buldozer pe pneuri, combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje, compactor autopropulsat, electrocar cu echipamente   sudura, grup electrogen, pompa etc., excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri, excavator pe pneuri, freza autopropulsata pentru canale, freza autopropulsata pentru pamant stabilizat, freza rutiera, incarcator cu o cupa pe pneuri, instalatie autopropulsata de sortare – concasare, macara cu greifer, macara mobila pe pneuri, macara turn autopropulsata, masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente, masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor, masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri, masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor,  masina autopropulsata pentru forat, masina autopropulsata pentru turnat asfalt, plug de zapada autopropulsat, sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn, tractor pe pneuri, troliu autopropulsat, utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor, vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa, vehicul pentru macinat si compactat deseuri, vehicul pentru marcarea drumurilor, vehicul pentru taiat si compactat deseuri.

 
                   

 

ALTE TAXE LOCALE

 

Taxa amplasare bannere domeniul public *

 

1 leu/mp/zi

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pe stalpii de iluminat proprietatea Orasului Predeal *

1 leu/mp/zi

* plata acestor taxe nu exclude plata taxelor prevazute la art 270 si 271 din Codul Fiscal

Taxa privind obtinerea Autorizatiei de functionare pentru activitati de agrement cu vehicule de teren: ATV-uri, snowmobile si alte mijloace de deplasare in teren accidentat pe raza Orasului Predeal

300 lei/vehicul/an

Nota : Autorizatia de functionare se elibereaza pentru o perioada de pana la un an calendaristic, urmand sa fie vizate anual , pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator , cu plata taxelor aferente emiterii autorizatiei

Taxa pentru eliberarea fotocopiilor dupa documentele existente in arhiva Primariei Orasului Predeal

- primele 5 pagini(format A4)                     2 lei

-urmatoarele pagini (format A4)                 1 leu/ pagina

- pagina format A3                                       2,5 lei/ pagina        

Taxa chirie chioscuri

Zona A: 15 lei/mp/luna

Zona B: 13 lei/mp/luna

Zona C: 11 lei/mp/luna

Zona D: 10 lei/mp/luna

Taxa chirie teren garaj

 

1 lei/mp/luna

Taxa chirie amplasare panouri publicitare

 

0.85 lei/mp/zi

Calculul chirie panoului publicitar se face prin inmultirea taxei chirie cu jumatate din suprafata de afisare a panoului publicitar

Taxa de eliberare a certificatului fiscal in cazul instrainarii unei cladiri, a unui teren sau a unui mijloc de transport

10 lei

Taxa pentru avizarea planului de situatie anexat documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de construire

Suprafete pana la 500 mp   -             20 lei

Suprafete intre 501 si 1000 mp -     25 lei

Suprafete peste 1001 mp -                 30 lei

Taxa eliberare extrase planuri topografice (Scara 1: 1000 , alb- negru)

 

Format A4   P.F.   20 lei

                     P.J.   30 lei

Format A3   P.F.   30 lei

                     P.J.   40 lei

Taxă pentru înregistrarea vehiculelor de orice fel , care nu pot fi înmatriculate de către poliţie

102 lei

Taxa se încasează la casieria Primăriei Oraşului Predeal la depunerea documentelor privind înregistrarea cererii.

Dosumentele ce trebuie depuse în vedere înregistrării vehicolelor de orice fel care nu pot fi înmatriculate de către poliţie sunt:

-          contractual de vânzare cumpărare sau orice alt document care să ateste proprietatea;

-          copie carte identitate proprietar;

-          talon cu caracteristicele vehiculului;

-          cerere privind înregistrarea vehiculelor de orice fel , care nu pot fi înmatriculate de către poliţie

Toate documentele depuse vor fi traduse în limba română.

Sumele încasate vor fi utilizate în vederea achiziţionării taloanelor şi plăcutelor de înmatriculare.

Înregistrarea şi eliberarea documentelor se va face de către Serviciul Economic din cadrul Primăriei Predeal.

Tarife peremise libera trecere pentru circulatia pe strazile orasului Predeal

 

 

ANUAL program de zi

Peste 3,5 tone

5400 lei

ANNUAL program de noapte

Peste 3,5 tone

3600 lei

LUNAR program de zi

Peste 3,5 tone

1000 lei

LUNAR program de noapte

Peste 3,5 tone

600 lei

ZILNICE

Peste 3,5 tone

50 lei

     Programul de zi este intre 6,00 – 21,00                                                         Programul de noapte este intre 21,00 -6,00

Exceptie de la acest orar   autocarele care vor fi parcate in zone special amenajate.

Nu se elibereaza LT-uri pentru alei, parcuri, piata, accese incinta blocuri.

Autovehiculele utilizate de agentii economici care au contracte de prestari servicii incheiate cu Consiliul Local vor achita tarifele cu reducere de 50%.

   Pentru LT-uri eliberate strict pentru mijloace de transport produse alimentare perisabile (lactate, acrne, paine,etc.) care poseda autorizatii sanitar-veterinare tarifele se reduc cu 50%.

   Nu se percep taxe pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliu/sediu in Predeal.

NU se emit LT-uri pentru zilele de sambata si duminica.

Tarife pentru blocarea/ deblocarea rotilor

200 lei pentru autovehiculele cu masa maxima admisa autorizata mai mica sau egala cu 3,5 tone


400 lei pentru autovehiculele cu masa maxima admisa autorizata mai mare de   3,5 tone

 

100 lei pentru toate categoriile de remorci

Tarife pentru ridicare, transport si depozitarea vehiculelor ridicate

Tarif ridicare si transport vehicule/remorci = 500 lei/vehicul

Tarif ridicare vehicule/remorci = 200 lei/ vehicul

Tarif depozitare vehicule/remorci = 150 lei/vehicul/zi

NOTA: Daca proprietarul autovehiculului se prezinta inainte de ridicarea autovehiculului, care nu va mai fi transportat, se va incasa jumatate din taxa.

             Daca autovehiculul va staiona in parcul amenajat mai mult de 24 ore, se va achita o taxa de depozitare de 200 lei/ zi de stationare.

 

Tarife pentru patinoarul artificial din Orasul Predeal

5 lei /1ora si 30 min. /intrare la patinoar

5 lei inchirierea de patine /1ora si 30 min

Taxa de parcare  

2lei/loc parcare/ora, pentru parcarile amenajate

Tarife pentru taierea arborilor si arbustilor de pe domeniul public si privat al Orasului Predeal

9 lei pentru un puiet de arbore foios

12 lei pentru un puiet de arbore rasinos

20 lei pentru un puiet foios ornamental

50 lei pentru un puiet rasinos ornamental

NOTA:

Persoanele fizice sau juridice care solicita taierea arborilor , nu vor primi avizul favorabil decat cu conditia achitarii contravalorii a 3 puieti de arbori,pentru fiecare arbore aprobat pentru taiere, din speciile ce vor fi indicate in avizul de taiere.

Tarifele vor fi indexate anual in functie de rata inflatiei.

Sunt scutite de taxa, persoanele fizice al caror venit lunar este mai mic decat salariul minim pe economie sau persaonele fizice sau juridice a caror sesizare vizeaza arborii usacti.

 

Taxa amplasare indicatoare locatie turistica

 

 

50 lei/an/fiecare indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 8

Art.282 – Taxe Speciale

 

NIVELURILE APLICATE IN ANUL FICAL 2013

Taxa inchiriere sala de sport din str. Libertatii, stadionul si vestiarele Orasului Predeal

 

100 lei/ora

Taxa inchiriere stadion Oras Predeal

100 lei/ora

Taxa inchirere vestiare stadion Oras Predeal

40 lei/ora

       Inchirierea sălii de sport, a stadionului şi a vestiarelor se face pe baza unei cereri depusă la registratura Primariei Predeal, în vederea rezervării perioadei solcitate a fi inchiriate.

       Plata se va face la casieria Primăriei Predeal înainte de perioada solicitată a fi închiriată.

       Persoanele care închiriază sala de sport trebuie să deţină un echipament adecvat şi în special încălţămintea trebuie să fie curăţată.

       Daunele aduse salii de sport de persoanele care închiriază sala sunt suportate de persoana care a provocat dauna.

       Sumele încasate se vor utiliza în vederea finanţării cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere a sălii de sport, a stadionului şi a vestiarelor.

         Notă : Se inchiriază sala de sport, stadionul sau vestiarele cu titlu gratuit cluburilor sportive care sunt în parteneriat cu Primăria Oraşului Predeal sau pentru evenimente pentru care Primăria Oraşului Predeal / Consiliul Local Predeal este organizatoar, coorganizatoar.

Tarife privind inchirierea sălii Casa de Cultura şi a aparaturii de sonorizare

Sala Mare - 700 lei/zi/manifestare sau       70 lei/ora

Foaier - 300 lei/zi/manifestare sau       60 lei/ora

Clubul Tineretului Dambul Morii – 200lei/zi   sau   50 lei/ora

Inchirierea aparaturii de sonorizare din dotarea Casei de Cultura 200 lei/zi   sau   40 lei/ora

Pentru cursuri cu diferite profile, activitati de intretinere fizica organizate de personae fizice sau juridice , altele decat cele organizate de Casa de Cultură   -   1leu/ora/persoană înscrisă la curs

Taxa va fi folosita pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale Casei de Cultura Mihail Saulescu Predeal

Taxe la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Predeal

 

Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv sambăta şi duminica

100 lei

Taxă arhivă pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă în baza registrelor aflate în arhiva proprie

12 lei

Taxă eliberare copii după documentele priamre aflate în arhiva proprie

3 lei

Taxă de urgentă pentru eliberarea în termen de 48 ore de la data înregistrării cererilor, a certificatelor şi dovezilor de stare civilă, copiilor după documentelor primare aflate în ahiva proprie ce au stat la baza întocmirii actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi a adeverinţelor şi a furnizării datelor din registrul local de evidenţă a persoanelor

10 lei

Taxă de furnizare date cu caracter personal din registrul local de evidenţă a persoanei

3,5 lei

Taxă divorţ prin acorul partilor (art 38.1 din Legea 4/1953-Codul Familiei)

100 lei

       

 

Taxa protejare si refacere domeniu public

 

2% din valoarea constructiei ( 1% din valoarea declarata a constructiei la eliberarea autorizatiei de construire si 1% din valoarea   reala a constructiei la darea in folosinta definitive)

Locuitorii orasului Predeal , personae fizice si juridice cu sediul in orasul Predeal, sunt scutiti de la plata aceastei taxe

                                  

 

ANEXA 9

CAPITOLUL XII-SANCŢIUNI

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 

 

 

 

 

Art.294 alin (3)

NIVELURILE ACTUALIZATE

PENTRU 2013

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 lei la 600 de lei.

 

Art.294 alin (4)

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei.


 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.294 alin (6)

 

 

 

NIVELURILE ACTUALIZATE

                   PENTRU 2013

In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilorale amenzilor prevazute la alin (3) si (4) se majoreaza cu 300% , respectiv:

- contraventia prevazuta la alin.(2) lit. A)se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la   960 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1100 lei la 5450 lei.

 

 

 

 

 

 

ANEXA 10

CAPITOLUL IV. LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

 

ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridica

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2013

                                         Taxa, in lei

Nr.crt

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele intitutii publice

1

Eliberarea de catre   organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor alte acte prin care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2

 

 

2.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor , pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

3.

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

4.

Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie

2

5.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

6.

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civile a schimbarii numelui si a sexului

13

7.

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

2

8.

Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine

2

9.

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila

2

10.

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit

1

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de indentitate pentru cetatenii straini si persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani

4

b)viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie

5

3.

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare

3

4

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

2

 

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:

A) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A,A1,B,B1 SI B+E

5

B) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile sau subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,C1+E,D1+E,Tb SI Tv

24

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptiacelor pentru categoriile B.B1,B+E

72

CAPITOLUL IV

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

1

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor

a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv

52

b)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg

125

2

Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate sau inmatriculate temporar

8

3

Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor

357

       

CAPITOLUL IV ^1   Taxa pentru furnizare date

1.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare

4

CAPITOLUL V

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

1.

Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenuri agricole si forestiere

13

 

                                                                                                                  

                   Anexa nr.11

REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE ŞI PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA

PLATA IMPOZITELOR PE CLĂDIRI ŞI TEREN PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

 

În temeiul H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,

punct 220 alin.1, art.286 alin 3 şi alin 5 din Legea nr.571/2003 (republicată şi actualizată), se instituie prezentul regulament privind

aprobarea criteriilor şi procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitelor pe clădiri şi teren pentru persoanele fizice după cum

urmează:

 

I. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE

 

I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI

UN VENIT SAU CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL

-petentul să nu realizeze nici un venit sau veniturile sale să provină în exclusivitate din ajutor social;

-să nu deţină mai mult de o proprietate;

 

I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CU VENITURI MAI

MICI DECÂT SALARIUL MINIM BRUT PE ŢARĂ.

-totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul) să fie mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată, valabil în cursul anului 2013;

-petentul şi ceilalţi membrii ai familiei care domiciliază la aceeaşi adresă, să nu deţină altă proprietate imobiliară în afara celei pentru care solicită acordarea scutirii;

-solicitantul să aibă achitate toate obligaţiile fiscale datorate bugetului local, mai puţin obligaţiile fiscale aferente anului 2013 pentru care se solicită acordarea scutirii;

-suprafaţa utilă a locuinţei pentru care se solicită scutirea la plata impozitului, în funcţie de numărul de persoane care domiciliază la respectiva adresă, trebuie să nu depăşească suprafaţa din tabelul de mai jos, suprafaţă reglementată prin Anexa nr.1. B.*T* din Legea nr.114/1996 privind locuinţele(actualizată).

 

NR MEMBRI FAMILIE

SUPRAFATA ULTILA

1 PERSOANA

37 MP

2 PERSOANE

52 MP

3 PERSOANE

66 MP

4 PERSOANE

74 MP

5 PERSOANE

87 MP

6 PERSOANE

93 MP

7 PERSOANE

107 MP

8 PERSOANE

110 MP

 

 

 

II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ŞI TEREN AFERENT

ACESTEIA PENTRU PERSOANE FIZICE, CONFORM ART 286 ALIN (3) DIN LEGEA 571/2003

II.1. Condiţiile privind constituirea dosarului:

a) Dosarul pentru acordarea scutirii la plată trebuie să cuprindă:

- cererea prin care se solicită scutirea la plata impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii, trebuie făcută de către proprietar şi numai pentru locuinţa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu; Cererea poate fi depusă o singură dată îndecursul anului 2013.

- Documentele justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu sunt:

- copii de pe buletine sau cărţi de identitate, pentru toţi membrii familiei care au acelasi domicliu cu solicitantul;

- copii de pe certificatele de naştere, in cazul copiilor minori cu vârste de până la 14 ani , care domiciliază împreună cu solicitantul;

- adresă de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă faptul că persoanele minore, care nu au împlinit vârsta de 14 ani , domiciliază efectiv la adresa pentru care se solicită acordarea facilităţii;

- copie contract de vânzare-cumparare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, hotărâri judecătoreşti de dobândire a proprietăţii, procese verbale de recepţie, orice alte acte care atestă dobândirea dreptului de proprietate;

- documente privind tutela sau curatela;

- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a persoanelor care domiciliază impreună cu aceasta că nu deţin alte proprietăţi imobiliare în afară de cea pentru care solicită acordarea scutirii de la plata impozitului;

- dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie,carnet de somaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie pentru copii, pensie alimentară, pensie de urmaş, decizie de acordare a ajutorului social);

- declaraţie pe propria răspundere, atât a solicitantului, cât şi a membrilor familei ce domiciliază împreună cu acesta, că nu au alte venituri (venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din dividende şi din alte surse);

- dovada privind bursele pentru elevi sau studenţi, eliberată de instituţia de învăţământ unde frecventează cursurile.

- Adeverinţă privind veniturile de la Administraţia Finanţelor Publice.

Cererea prin care se solicită acordarea scutirii va fi însoţită în mod obligatoriu de documentele enumerate mai sus.

II.2. NOTĂ:

1. Condiţiile şi criteriile vor fi îndeplinite cumulativ;

2. Scutirea de la plata impozitului se aplică conform art. 286 alin 5 din Legea nr. 571/2003(republicată şi actualizată), cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune toate documentele justificative, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului 2013.

3. In situaţia în care se constată că solicitantul îndeplineşte toate condiţiile şi criteriile de acordare prevăzute în prezenta, va beneficia de aceste facilitaţi fiscale chiar dacă figurează în evidenţele fiscale cu obligaţiile fiscale aferente anului 2013 achitate.

4. Aspecte referitoare la circuitul dosarului:

- cererea prin care se solicită scutirea la plata, împreună cu documentele justificative enumerate mai sus trebuie înregistrată la Primaria Orasului Predeal;

- Serviciul Economic din cadrul Primaria Orasului Predeal verifică şi analizează fiecare dosar privind scutirea la plata impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii, ce face obiectul prezentei H.C.L.

- Serviciul Economic întocmeşte atât referatul cu propunerea de soluţionare cât şi dispoziţia prin care se acordă sau se respinge scutirea de la plată a impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii ;

- Dispoziţia va fi aprobată de către Primarul Orasului Predeal;

 

 

Anexa nr.12

 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂłILOR FISCALE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE

FIZICE SI JURIDICE CARE REABILITEAZĂ TERMIC CLĂDIRILE

 

 

 

Contribuabilii care solicită scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri pentru lucrările mentionate mai sus, vor depune la Registratura Primariei Predeal următoarele documente:

-cerere tip prin care se solicită facilitatea fiscală. Cererea cuprinde datele de identitate ale solicitantului, precum si date despre lucrările executate pentru care se solicită facilitatea, cu conditia achitării la zi a tuturor obligatiilor fată de bugetul local, mai putin cele aflate în litigiu pe rolul instantelor;

-copie după cartea de identitate/certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;

-copie după certificatul de performantă energetică sau după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de interventie în cazul lucrărilor de reabilitare termică;

- copie dupa certificatul de performanta energetica, obtinut dupa terminarea lucrarilor de reabilitare, din care sa rezulte cresterea eficientei energetice;

-procesul verbal la terminarea lucrărilor, întocmit în conditiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de interventie recomandate de către auditorul energetic în certificatul energetic sau după caz, în raportul de audit energetic, în cazul lucrărilor de reabilitare termică, iar pentru lucrările de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, procesul verbal la terminarea lucrărilor angajate de proprietarii care au executat astfel de lucrări;

-copie după contractul încheiat cu firme/persoane fizice autorizate si copie după toate facturile care să ateste costurile totale ale lucrărilor.

 

Scutirea de impozit pe clădiri se va acorda începând cu data de întâi a anului fiscal următor receptiei lucrărilor, iar în cazul neacordării scutirii,prin grija Serviciului Economic, solicitantul va fi înstiintat în scris în 30 de zile, cu privire la motivul neacordării.

 

În cazul lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor, se acordă:

-scutirea de impozit pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, în cazul în care costurile depăsesc valoarea impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani (valoarea este stabilită prin înmultirea cu 7 a nivelului impozitului pe clădiri din anul acordării);

-reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, în cazul în care costurile nu depăsesc valoarea impozitului pe 7 ani, iar aceste costuri se încadrează între 70% si 100% din valoarea impozitului calculat pe 7 ani;

-reducerea cu 25% a impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, în cazul în care costurile nu depăsesc valoarea impozitului pe 7 ani, iar aceste costuri se încadrează între 50% si 69% din valoarea impozitului calculat pe 7 ani.

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.