• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 147 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal şi al situaţiilor financiare aferente trimestrului III 2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane înregistrate sub nr. 13136 din data de 21.11.2012, prin care s-a propus aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal şi al situaţiilor financiare aferente trimestrului III 2012,
Având în vedere dispoziţiile art.57, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată,
În temeiul art. 36 alin.4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de executie aferent trimestrul III 2012 al bugetului local şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie aferent trimestrul III 2012 al bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subventii şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă situaţiile financiare aferente trimestrul III 2012, conform Anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.