• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 148 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea revocării art.2 din HCL 130/26.10.2012 privind instituirea taxei “oferta agreement”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
       Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  Motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane înregistrate cu nr. 13337 din data de 22.11.2012, prin care s-a propus revocarea art.2 din HCL 130/26.10.2012 privind instituirea taxei “oferta agreement”,
În temeiul următoarelor prevederi legale:
-    art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX, articol 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă revocarea art.2 din HCL 130/26.10.2012 privind instituirea taxei “oferta agreement”.
Art.2. HCL nr. 130/ 26.10.2012 astfel modificat se va republica corespunzător.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 

 


 

ANEXA LA HCL NR. 148/ 29.12.2012

 

Art.282 – Taxe Speciale Legea 571/2003 Codul Fiscal

 

DENUMIRE TAXA

NIVELURILE APLICATE

OBSERVATII

Taxa “oferta agrement”

2% aplicat asupra tarifelor de cazare (fara TVA), pentru fiecare noapte de cazare, practicate de persoanele fizice si juridice, care realizeaza venituri din activitate de cazare

   Taxa speciala „oferta agrement” se aplică la tarifele practicate de unităţile de cazare pentru fiecare noapte de cazare si pentru fiecare persoană cazata.

Taxa speciala „oferta agrement” , se încasează de către persoanele fizice si juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

   Persoanele fizice si juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, au obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa evidentieze distinct taxa speciala oferta agrement” incasata, determinata in procent de 2% aplicat asupra tarifelor de cazare (fara TVA), pentru intreaga perioada de cazare.

Incasarile provenite din aceasta taxa vor fi utilizate pentru finantarea activitatilor de turism, desfasurate de serviciul de specialitate, din cadrul Primariei Orasului Predeal

 

Declarare

   Unităţile de cazare, persone fizice sau juridice, au obligaţia de a depune lunar o declaraţie-decont la registratura Primariei Orasului Predeal , până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa speciala oferta agrement”. Formularul de declaratie-decont este cel anexat prezentei.

Termen de plată

     Unităţile de cazare, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a vărsa taxa speciala oferta agrement” la bugetul local, lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa speciala oferta agrement”.

In cazul in care persoanele fizice sau juridice nu vor vărsa taxa speciala „oferta agrement” la bugetul local, in termenul stabilit, se vor percepe majorari si penalitati, conform Codului de procedura fiscala republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutiri

   Taxa speciala „oferta agrement” nu se aplică pentru:

   a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;

   b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

   c) pensionarii sau studenţii;

   d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

   e) veteranii de război;

   f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

   g) persoanele fizice prevăzute la <LLNK 11990   118 411822   1 38>art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

   h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-g).

   Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei speciale „oferta agrement”   , persoanele interesate trebuie sa faca dovada cu certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt document similar, insotit de actul de identitate. In cazul persoanelor in varsta de pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de nastere sau alte documente care atesta situatia respectiva.

 

Sancţiuni:

(1) Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa speciala „oferta agrement” ;

b) nedepunerea declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa speciala „oferta agrement” ;

c) nereţinere, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiei fiscale, a taxei speciale„oferta agrement” ;

d) reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiei fiscale a taxei speciale „oferta agrement” .

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), lit a), c) si d) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele prevazute la alin (1), lit b) se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta anexă se fac de către persoane împuternicite din cadrul Primariei Orasului Predeal.

Stabilirea, verificarea, colectarea şi executarea silită, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către compartimentul de specialitate al Orasului Predeal, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Verificarea incasarii si virarii taxei la bugetul local se face de catre reprezentantii Primarului, care sunt in masura sa aplice sanctiuni contraventionale in cazul sustragerii de la plata taxei, conform legislatiei in vigoare.

Refuzul de a prezenta oraganelor de control documentele justificative si actele de evidenta contabila necesare pentru stabilirea obligatiilor fata de bugetul local, se pedepseste conform Legii nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

 

 

 

 


 

 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL NR. 130 DIN DATA DE 26.10.2012
privind instituirea taxei speciale “oferta agrement”
REPUBLICATĂ ÎN CONFORMITATE CU HCL NR. 148/ 29.11.2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 26.10.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane înregistrate cu nr. 11586 din data de 23.10.2012, prin care s-a propus instituirea taxei speciale “oferta agreement”,
În temeiul următoarelor prevederi legale:
-    art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX, articol 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale “oferta agreement”, incepand cu data de 01.01.2013, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.