• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 146 DIN DATA DE 23.11.2012

privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată în data de 23.11.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane, înregistrate cu nr. 13329 din data de  23.11.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012;
Avand în vedere dispoziţiile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetului de stat pe anul 2012,
Având în vedere adresa Consiliului Judetean Brasov nr. 13313/23.11.2012;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.1 şi alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 si alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi republicată,  

HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, conform anexei nr 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2012, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                    Dragoş Filip                                                               Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.