• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 56 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea  ajustării tarifelor la activităţile de deszăpezire


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului S.I.A.P. cu nr.8918/ 30.08.2012, prin care s-a propus aprobarea ajustării tarifelor la activităţile de deszăpezire;
      În temeiul  art. 36 alin.(4) lit.d si art. 45 alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată


H O T Ă R Ă Ş T E :


    Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor la activităţile specifice de deszăpezire, astfel:
a)  Tarif pentru deszăpezire mecanică cu buldoexcavatorul:
- 127,33 lei / ora  fără TVA ;
b) Tarif pentru deszăpezire mecanică cu bobcat sau tractor:
- 73,24 lei /ora fără TVA ;
c)   Lucrări executate cu UNIMOG:
   - 128,90 lei  /ora fără TVA
d)  Staţionare Buldoexcavator:
  - 26,21 lei / ora fără TVA
e) Staţionare Bobcat sau tractor:
  - 16,90 lei /ora fără TVA
f) Staţionare UNIMOG:
  - 26,21 lei /ora fără TVA
            Art.2. Hotărârea intră în vigoare începand cu data de 01.09.2012, dată de când orice hotărâre contrară prezentei îşi încetează aplicabilitatea.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.