• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 53 DIN DATA DE 30.08.2012

privind darea în administrarea Ocolulului Silvic al Oraşului Râşnov R.A a suprafeţei de 487,2 ha fond forestier, proprietatea Oraşului Predeal


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând, Expunerea de Motive şi Raport de Specialitate ale Secretarului Oraşului Predeal, înregistrat sub nr. 8870/ 29.08.2012,
În temeiul prevederilor art. . 36 alin.2, lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală  precum şi ale Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic,
În baza prevederilor art. 36 şi  art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Ocolulului Silvic al Oraşului Râşnov R.A a suprafeţei de 487,2 ha fond forestier, proprietatea Oraşului Predeal.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.